Descripción

Moltes de les investigacions científiques que l'alumnat fa a l'aula són investigacions empíriques, en les quals els infants recullen dades, les analitzen i, finalment, estableixen conclusions empíriques. Solen escriure conclusions molt simples, de manera que cal ajudar-los a redactar millors conclusions i a avaluar les seves pròpies produccions i les dels altres companys.

Com tota la sèrie de recursos adreçats al professorat del projecte <em>Investiguem a primària</em>, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida el mestre a posicionar-se respecte de l'opinió de dos mestres ficticis que avaluen una conclusió escrita per una alumna. A partir d'aquí, es presenta informació bàsica sobre què hauria de contenir una bona conclusió empírica, es mostra un exemple de rúbrica per avaluar conclusions escrites (la base d'orientació que s'hi relaciona s'ofereix com a material relacionat) i s'exposa una estratègia per ajudar els alumnes a escriure millors conclusions.

 

 

Objetivos

  • Identificar els elements que configuren una bona conclusió empírica, tant des del punt de vista científic com lingüístic.

  • Disposar d'un model de base d'orientació i de rúbrica útils, respectivament, per a l'elaboració i l'avaluació de conclusions empíriques.

  • Reconèixer la importància de donar suport científic i lingüístic als alumnes a l'hora d'escriure conclusions empíriques.

Competencias

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competencia aprender a aprender

 

 

Materiales y descargas

DESCARGAR TODO

OTRA INFORMACIÓN DIDÁCTICA

El producte final d'una investigació empírica és una conclusió empírica. Una bona conclusió empírica consta d'una afirmació que respon a la pregunta d'investigació que s'ha formulat prèviament, acompanyada de les evidències que la fonamenten i que deriven de les dades obtingudes durant la investigació.

El professorat no sempre para prou atenció a la importància que té per a la ciència escolar l'escriptura científica, i això fa que sovint donem per bones moltes produccions escrites dels alumnes que, en realitat, podrien ser molt millors. Aprendre a establir i escriure bones conclusions empíriques és un procés científic i, alhora, lingüístic i, per això, la informació i les estratègies que apareixen en el recurs tenen en compte aquestes dues disciplines de coneixement.

La ciència té un llenguatge propi i, per tal que l'alumnat assoleixi un cert grau de competència científica, cal que sàpiga fer servir amb comoditat el llenguatge científic, i també cal que sigui capaç d'avaluar la bondat dels escrits científics que produeix ell mateix, els seus companys o altres persones.

Aprendre a escriure bones conclusions empíriques, que és la temàtica específica d'aquest recurs, no és un aprenentatge fàcil o espontani. Més aviat requereix un suport continuat per part dels mestres. Així doncs, la informació i les estratègies que apareixen al recurs s'han de prendre com una part dels continguts propis del coneixement didàctic que un mestre hauria de tenir per ensenyar ciències a l'educació primària. Per això, seria bo que no els fes servir de manera puntual, sinó que caldria que ho fes de manera reiterada en les seves propostes didàctiques. Així mateix, seria bo que s'assegurés que els companys de claustre també els coneixen i usen, perquè aprendre a escriure bones conclusions empíriques requereix temps i ocasions diverses per practicar, i això no és una cosa que pugui fer un sol mestre.

¿QUIERES QUE TE AVISEMOS DE RECURSOS SIMILARES?

-/5

Valoración media global

Basado en 0 valoraciones

¿HAS PARTICIPADO?