Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.
EEF-logo

La Plataforma de Pràctiques Educatives efectives és una eina en línia que sintetitza l'evidència acadèmica d'alta qualitat de nivell internacional i llatinoamericà sobre l'efectivitat d'intervencions educatives a nivell escolar. Aquesta plataforma pretén ser un suport rellevant per als responsables de prendre decisions polítiques, professors, directors, ONG, societat civil i la comunitat educativa en el seu conjunt. El seu principal objectiu és promoure la presa de decisions basades en evidència i investigació amb la finalitat de fomentar la qualitat, inclusió i igualtat de l'educació.