Evidències

Repositori d'evidències per oferir contingut rigorós i avaluat.
Cost
Eficàcia
Impacte
EEF-logo

La Plataforma de Pràctiques Educatives efectives és una eina en línia que sintetitza l'evidència acadèmica d'alta qualitat de nivell internacional i llatinoamericà sobre l'efectivitat d'intervencions educatives a nivell escolar. Aquesta plataforma pretén ser un suport rellevant per als responsables de prendre decisions polítiques, professors, directors, ONG, societat civil i la comunitat educativa en el seu conjunt. El seu principal objectiu és promoure la presa de decisions basades en evidència i investigació amb la finalitat de fomentar la qualitat, inclusió i igualtat de l'educació.

 

Validación Evidencias

Com interpretar les evidències?

 
 

COST

El cost és indicatiu de la despesa addicional a tenir en compte per a implementar l'evidència: nous recursos tecnològics, cursos de capacitació, activitats per a alumnes, etc. L'estimació de costos és aproximativa i es basa en les despeses addicionals d'una classe de 25 alumnes.

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicatiu de la solidesa de l'evidència basant-nos en la quantitat i tipus d'estudis disponibles, la qualitat d'aquests estudis i la consistència de les estimacions d'impacte dels diferents estudis.

IMPACTE

L'impacte és indicatiu de l'impacte mitjà de les intervencions educatives, presentat en el nombre de mesos addicionals de progrés realitzats pels nens i joves que van rebre la intervenció, en comparació amb nens i joves similars que no ho van fer.

 
 

COST

El cost és indicatiu de la despesa addicional a tenir en compte per a implementar l'evidència: nous recursos tecnològics, cursos de capacitació, activitats per a alumnes, etc. L'estimació de costos és aproximativa i es basa en les despeses addicionals d'una classe de 25 alumnes.

EFICÀCIA

L'eficàcia és indicatiu de la solidesa de l'evidència basant-nos en la quantitat i tipus d'estudis disponibles, la qualitat d'aquests estudis i la consistència de les estimacions d'impacte dels diferents estudis.

IMPACTE

L'impacte és indicatiu de l'impacte mitjà de les intervencions educatives, presentat en el nombre de mesos addicionals de progrés realitzats pels nens i joves que van rebre la intervenció, en comparació amb nens i joves similars que no ho van fer.