Programes

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Programes

Orientats a afavorir el desenvolupament competencial de l'alumnat.

educaixa-filtro-listado Portlet

PROGRAMES

Alt

Comunica

Programa pel desenvolupament de la competència comunicativa

CONVERTINT ELS ESTUDIANTS EN JOVES COMUNICADORS Com ajudar l’alumnat a saber parlar en públic? Com potenciar el raonament i la capacitat argumentadora a l’hora de debatre? Treballar les habilitats comunicatives és fonamental per al desenvolupament competencial de l’alumnat, ja que constitueix un element transversal al currículum formatiu. Per fer-ho, el programa educatiu Comunica se centra a desenvolupar la competència comunicativa en estudiants d’Educació Primària i Secundària per reforçar-los la capacitat argumentadora i ajudar-los a treballar la construcció sòlida del raonament i la comunicació persuasiva. El programa Comunica proporciona una àmplia varietat de materials didàctics de suport tant per al docent com per a l’alumnat; és un recurs senzill i atractiu. Es treballen cinc aspectes clau de la comunicació:   L'exposició. L'argumentació. La dramatització. El recitat. La narració.   Aquests aspectes clau del programa estan inclosos en els diferents projectes educatius que es proposen per desenvolupar a classe i que es divideixen en diferents sessions perquè el docent pugui adaptar-los en funció del temps disponible i les necessitats dels alumnes. D’aquesta manera, pots treballar el programa Comunica seguint els diferents itineraris didàctics que et proposem (intensitat alta, intensitat mitjana o intensitat baixa). A més, t’oferim també la possibilitat de treballar el programa d’una manera vertical en tots els nivells educatius perquè els estudiants adquireixin gradualment la destresa comunicativa que necessiten segons el seu moment vital.

Llegir més

Alt

STEAM X CHANGE

Programa per al desenvolupament de la salut humana

CONTRIBUINT AL CANVI: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ OBERTA IMPULSADA PER LES ESCOLES Com abordar amb èxit els reptes socials que afecten la salut? Què s'ha de tenir en compte per desenvolupar una recerca i innovació responsable (RRI)? Com poden col·laborar la comunitat científica, els agents socials i els cuidadanos en l'anàlisi i solució d'un problema complex?                           El programa educatiu STEAM x Change planteja un acostament a la salut humana (en aquesta primera edició dedicat a l'alimentació responsable) que, d'una banda, proporciona a l'alumnat coneixements i eines per analitzar i millorar la seva pròpia salut i d'una altra li capacita per a contribuir com a ciutadà actiu al sistema d'investigació i innovació en salut.  Aquests dos aspectes, la pròpia salut i la contribució al sistema d'investigació i innovació en salut, es treballen destacant tant el coneixement científic com la comprensió de com es crea, valida i difon aquest coneixement. Per això, es proposa a l'alumnat profunditzar en les característiques pròpies de la investigació científica per a comprendre els seus mètodes i resultats per, a partir d'ells, poder dissenyar intervencions efectives per a la millora de la salut, pròpia i de la comunitat.  El programa se centra en la dimensió ciutadana de la competència científica i ho fa des de dues perspectives: l'ús de la mirada sistèmica per a destacar els aspectes ètics, legals i sociales en l'abordatge de les problemàtiques de salut; i l'adopció de la metodologia de la Investigació i Innovació Responsable (RRI per les seves sigles en anglès Responsible Research & Innovation). Finalment es proposa als alumnes el disseny d'una intervenció sobre l'entorn.  En conjunt, s'utilitzen recursos molt diversos: vídeos, mapes sistèmics, articles científics, jocs per a la presa de decisions, etc. 

Llegir més

Alt

Curiosity

Programa per al desenvolupament de la competència científica

APRENENT A INVESTIGAR AMB ELS MÉS PETITS De quina manera la ciència pot respondre les nostres preguntes? Quines responsabilitats tenen els joves per impulsar el progrés social? Quins són els bons hàbits que han d’adoptar? Fomentar el desenvolupament de la curiositat, la creativitat i l’enginy és imprescindible perquè els més joves sàpiguen situar-se fora de l’àmbit acadèmic i comprendre així el món que els envolta. Per fer-ho, el programa educatiu Curiosity se centra en el fet que l’alumnat d’Educació Primària desenvolupi habilitats científiques mitjançant propostes dinàmiques i recursos basats en la indagació (ECBI). L’alumnat aprendrà a realitzar projectes d’indagació i descobrirà el valor de formular-se preguntes amb la intenció de trobar respostes i comprovar fins a quin punt responen a la realitat que aporten els fets. El programa educatiu Curiosity proposa diferents projectes d’indagació, per la qual cosa permet:   Planificar investigacions senzilles. Recollir dades, analitzar-les i reflexionar sobre el procés científic com a estratègia. Conèixer, comprendre i trobar respostes a les preguntes plantejades.   El programa ofereix diferents itineraris didàctics per treballar-lo bé de manera completa o bé fent servir itineraris de menor intensitat (mitjana i baixa). D’aquesta manera pots adaptar la seva implementació al temps disponible i a les necessitats de cada classe.

Llegir més

Alt

Joves Emprenedors

Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora

FOMENTANT LA CAPACITAT D'EMPRENDRE DE L'ALUMNAT Com impulsar l’emprenedoria en els alumnes? De quina manera es pot fomentar la iniciativa per enfrontar-se als reptes? Com ensenyar-los a saber treballar amb persones diferents, identificar problemàtiques i idear solucions? La capacitat d’emprendre és cada cop més necessària al món canviant i flexible en el qual vivim. Ser capaç de dur a terme noves idees és quelcom molt valorat, però requereix d’una sèrie d’aptituds fonamentals. Per fer-ho, el programa educatiu Joves Emprenedors té l’objectiu de desenvolupar la competència emprenedora de l’alumnat atenent les necessitats de cada etapa escolar. Així, es proposa a l’alumnat observar amb una altra mirada per buscar solucions per al seu entorn i dur a terme projectes ideats per ells mateixos. La finalitat és que experimentin les diferents fases de l’elaboració d’un projecte, des d’organitzar el treball en equip fins a dissenyar un model de negoci viable, construir un prototip i comunicar la proposta de valor per fer realitat el projecte. El programa educatiu Joves Emprenedors està dirigit als alumnes dels dos últims cursos d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i cicles formatius de Grau Mitjà. L’objectiu final és que cada equip d’alumnes dissenyi i porti a la pràctica un projecte innovador que contribueixi a solucionar algun dels reptes socials actuals. Per tal de personalitzar els continguts, cada equip pot triar com enfocar el seu projecte en funció de les seves sensibilitats i els seus interessos comuns. D’aquesta manera, l’alumnat aprendrà a conèixer-se a un mateix, a treballar de forma cooperativa, a comunicar les pròpies idees o identificar problemes i idear solucions. Tots els projectes es poden presentar al premi Repte Emprèn, on els equips seleccionats participen en un campus d’emprenedoria a Barcelona i opten al premi final, que és un viatge formatiu a Silicon Valley.

Llegir més

PROGRAMES EDUCATIUS RECOMANATS

Editor de continguts

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR