EduCaixa (en endavant, també, el «lloc web») és un portal adreçat a la comunitat educativa que engloba tota l'oferta educativa de l'Obra Social "la Caixa" i aposta per una educació de qualitat basada en la reflexió social i els valors, amb el propòsit que els docents puguin complementar les seves classes mitjançant l'àmplia oferta de recursos en línia, activitats presencials i projectes que aquest portal ofereix.

 

 

En accedir al nostre lloc web i als recursos que el componen, l'usuari/ària, s'obliga a fer un ús correcte, diligent i lícit del lloc web i dels seus continguts i, en particular, s'obliga a:

 

a)     Utilitzar el lloc web per a les finalitats per a les quals està pensat;

b)     Abstenir-se de qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l'ordre públic, la moral o els bons costums acceptats generalment;

c)     Respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web i els seus continguts;

d)     No reproduir, copiar, transformar, modificar, distribuir, comunicar públicament o posar a disposició del públic el lloc web ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d'explotació, llevat del que està autoritzat per la llicència CC-BY-NC-ND que empara l'ús d'aquest material per a les finalitats descrites (vegeu apartat 3).

 

Per això, com a usuari/ària respondreu de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa que l'Obra Social "la Caixa" o el lloc web puguin patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'un ús incorrecte del lloc, d'un incompliment d'aquestes condicions d'ús o de la llei.

 

 

Els recursos educatius que componen EduCaixa, el disseny de tot aquest lloc web i els continguts (incloent-hi, sense caràcter limitador: textos, gràfics, dibuixos, fotografies, vídeos, àudio, programari, codi font i altres) han estat elaborats per l'Obra Social "la Caixa", que és titular en exclusiva dels drets sobre els mateixos en tota la seva extensió (és a dir, per a tota la durada legal d'aquests drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes i qualssevol modalitats d'explotació).

 

Llevat que en els crèdits dels materials que s'incorporen a cada recurs (gràfics, vídeos, textos, etc.) s'indiqui altrament, tots els drets d'aquests són també titularitat exclusiva d'aquesta entitat. La inclusió d'obres de tercers en els recursos educatius esmentats o en aquest lloc web es fa sota llicència dels seus titulars respectius.

 

Els recursos educatius interactius d'EduCaixa es posen a disposició del públic sota la llicència CC-BY-NC-ND. Qualsevol ús fora dels autoritzats per aquesta llicència requereix l'autorització expressa, atorgada per escrit, del titular dels drets.

 

 

EDUCAIXA OBRA SOCIAL LA CAIXA és una marca nacional espanyola mixta registrada amb número 2981680, a la classe 41, titularitat de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa".

 

Totes les marques, els logotips i els altres signes distintius que apareixen al lloc web són titularitat de la Fundació "la Caixa" o de Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa", els quals tenen sobre ells, i en exclusiva, tots els drets que atorga la legislació vigent.

 

 

EduCaixa és un projecte amb un gran volum d'informació, documentació i materials incorporats, per als quals l'Obra Social "la Caixa" ha dut a terme totes les gestions al seu abast de cara a la gestió correcta dels drets implicats, en compliment de la normativa legal vigent. Si, malgrat aquests esforços, s'ha produït qualsevol error en la gestió o referència del material publicat, la/les persona/es interessada/es pot/poden notificar-ho mitjançant un escrit remès a l'entitat a través de l'adreça de correu electrònic següent: asesoriajuridica@fundacionlacaixa.es.