Descripció

Per tecnologia digital entenem l’ús d’ordinadors i tecnologia per promoure estratègies d’aprenentatge als centres. Les metodologies utilitzades en aquesta àrea són molt diverses, però generalment impliquen:

  • Tecnologia per a estudiants, en què l’alumnat fa servir programes o aplicacions dissenyats per a la resolució de problemes i per a l’aprenentatge obert.

  • Tecnologia per a docents, com ara pissarres interactives o plataformes d’aprenentatge.

Quina eficàcia té?

Els estudis revelen sistemàticament que la tecnologia digital s’associa a èxits acadèmics moderats: de mitjana, un progrés addicional de quatre mesos. Malgrat això, s’observen variacions considerables en l’impacte.

Les evidències suggereixen que les propostes que fan servir la tecnologia s’haurien d’utilitzar per complementar altres activitats docents, en lloc de substituir metodologies més tradicionals. És poc probable que determinades tecnologies propiciïn canvis directes en l’aprenentatge, tot i que algunes poden permetre canvis en les interaccions d’ensenyament i aprenentatge. Per exemple, poden ajudar els docents a generar feedback més eficaç o emprar representacions més útils, o poden motivar l’alumnat perquè practiqui més.

Els estudis suggereixen que les metodologies que individualitzen l’aprenentatge amb la tecnologia (com l’ús d’un ordinador portàtil individual amb el qual l’alumnat completa activitats d’aprenentatge al seu propi ritme o l’ús individual de software d’exercicis i pràctiques) poden no resultar tan útils com l’aprenentatge en grups reduïts amb tecnologia o l’ús col·laboratiu de la tecnologia.

Hi ha evidències clares que les metodologies centrades en la tecnologia digital són més beneficioses per a la pràctica de l’escriptura i les matemàtiques que per a l’ortografia i la resolució de problemes, i hi ha algunes evidències que són més eficaces amb alumnat més jove.

Efectivitat

Hi ha nombroses evidències dels efectes positius en tots els grups d’edat i en la major part de les àrees curriculars. No obstant això, la diversitat de l’impacte i de tecnologies disponibles suggereix que sempre és important supervisar les repercussions que té qualsevol metodologia nova en l’aprenentatge.

El ritme del canvi tecnològic implica que les evidències solen fer referència a tecnologia del passat en lloc de fer-ho a tecnologia actual, però els efectes mitjans segueixen inalterables des de fa temps, fet que suggereix que és probable que el missatge general de l’existència d’impactes positius moderats, de mitjana, encara sigui pertinent.

Per obtenir referències completes i magnituds de l’efecte, recomanem accedir aquí.

Cost

Les despeses totals d’utilitzar tecnologies digitals, incloent-hi tot el hardware, poden ser elevades, però la majoria de centres ja estan equipats amb hardware, com ara ordinadors i pissarres interactives

La tecnologia digital sovint requereix una formació i un suport addicionals al professorat, que és essencial per garantir que la tecnologia s’utilitza correctament i s’aconsegueixen beneficis sobre l’aprenentatge.

Cal que la inversió d’un programa normal inclogui nous equips i suport tècnic, i desenvolupament professional i suport. Les despeses es consideren moderades.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. L’ús eficaç de la tecnologia digital es veu impulsat pels objectius d’aprenentatge i ensenyament, més que per una tecnologia específica: la tecnologia no és un fi en si mateixa. S’hauria de tenir clar de quina manera una nova tecnologia millorarà els processos d’ensenyament i aprenentatge.

  2. Les noves tecnologies no condueixen automàticament a una millora del rendiment escolar.

  3. De quina manera una nova tecnologia podrà ajudar l’alumnat perquè s’esforci més, durant més temps, o treballi d’una forma més eficient, per tal de millorar el seu aprenentatge?

  4. La motivació dels alumnes per fer servir la tecnologia no sempre es tradueix en un aprenentatge més eficaç, sobretot si l’ús de la tecnologia i els resultats d’aprenentatge desitjats no es troben en una estreta concordança.

  5. El professorat necessita ajuda i temps per aprendre a fer servir les noves tecnologies d’una manera eficaç. Aquest procés implica molt més que aprendre a utilitzar el hardware o el software. La formació també hauria d’ajudar el professorat a entendre com es pot emprar la tecnologia en benefici de l’aprenentatge.

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?