Descripció

Els sistemes de remuneració per acompliment pretenen crear un vincle directe entre la remuneració o les primes, i l’acompliment de la classe per incentivar millor el professorat i, per tant, millorar els resultats. Es pot distingir entre assignacions, on un millor acompliment suposa un augment permanent del sou, i remuneracions en funció dels resultats, on el professorat obté una prima per millors resultats a les proves.

Les metodologies es diferencien per com es mesura el acompliment i com de vinculades estan amb els resultats de l’alumnat. En alguns sistemes, els resultats dels exàmens de l’alumnat són l’únic factor utilitzat per determinar les primes de la remuneració per acompliment. En altres, les valoracions del acompliment també poden incloure informació de l’observació de lliçons o del feedback de l’alumnat, o deixar-se a discreció de la direcció del centre. Alguns esquemes d'acompliment incentiven a individus, uns altres incentiven a grups de mestres.

Quina eficàcia té?

Els resultats de les avaluacions rigoroses, com les realitzades amb assajos experimentals o amb grups ben controlats, indiquen que l’impacte mitjà dels sistemes de remuneració per acompliment han sigut lleugerament superiors a zero. Algunes metodologies semblen més prometedores, com les primes o l’augment de la remuneració per atreure el professorat a escoles amb dificultats, o l’aversió a la pèrdua, on s’ha de tornar l’assignació si els resultats de l’alumnat baixen d’un cert nivell.

En general, les avaluacions d’una sèrie de sistemes de remuneració per acompliment als EUA, on la metodologia també es coneix com “remuneració per mèrits”, no han pogut trobar un vincle clar amb els resultats de l’aprenentatge de l’alumnat.

Existeix el risc que els sistemes de remuneració per acompliment creïn conseqüències no desitjades, com ara fomentar l’ensenyament per als exàmens o que el professorat se centri només en els resultats d’aquests i es redueixi el pla d'estudis.

Efectivitat

Les evidències no són concloents. Malgrat que hi ha molts estudis sobre la remuneració per acompliment, gran part d’aquests procedeix d’estudis correlacionals que vinculen els nivells de remuneració nacionals amb el acompliment general nacional, o d’estudis que es porten a terme de forma natural. Els assajos aleatoritzats més recents han tingut resultats mixts.

En general, és difícil fer afirmacions causals sobre l’eficàcia de la remuneració per acompliment amb les evidències existents.

Cost

Les primes i els augments de la remuneració per docent poden variar moltíssim i ser cars. Malgrat tot, si les despeses es reparteixen entre totes les classes, la despesa per alumne és baixa.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir compte que:

  1. L’ensenyament d’alta qualitat és essencial per millorar els resultats.

  2. Donada la falta d’evidències que demostrin que la remuneració per acompliment millora de manera significativa la qualitat de l’ensenyament, els recursos poden estar millor orientats a la identificació i la contractació de docents d’alta qualitat.

  3. El desenvolupament professional continu d’alta qualitat pot ser una forma més rentable de millorar la qualitat del professorat. Els centres educatius haurien de buscar productes de desenvolupament professional continu que hagin demostrat en estudis independents que milloren els resultats de l’alumnat.

  4. La remuneració per acompliment pot portar a adoptar un enfocament més concret sobre les mesures utilitzades per avaluar l’acompliment del professorat. Com es garantirà que això no afecta negativament altres aspectes de l’aprenentatge?

CONTINGUT COMPLEMENTARI

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?