Descripció

A mesura que la mida de la classe o del grup d’aprenentatge es redueix, la gamma de metodologies que pot utilitzar el professorat i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, millorant els resultats de l’alumnat.

Quina eficàcia té?

En general, la reducció de la ràtio d’alumnes de la classe sembla traduir-se en uns tres mesos de progrés addicional per a l’alumnat. Sembla obvi pensar que reduir el nombre d’alumnes en una classe millora la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge, per exemple, augmentant la quantitat de feedback de qualitat o l’atenció individualitzada que rep l’estudiantat. Malgrat tot, en general, les evidències no mostren efectes particularment amplis o clars fins que la mida de la classe no es redueix de forma substancial a menys de 20 o, fins i tot, 15 alumnes. Sembla que és molt complicat aconseguir millores amb una reducció modesta de la mida de la classe amb grups de més de 20 persones; per exemple, una reducció de 30 a 25.

La qüestió clau sembla ser si la reducció és prou gran com perquè permeti el professorat canviar la seva metodologia docent en treballar amb un grup més reduït i si, com a resultat, l’alumnat canvia les seves conductes d’aprenentatge. Si no es produeix cap canvi, potser com és d’esperar, és poc probable que l’aprenentatge millori. Quan un canvi en la metodologia docent acompanya la reducció de la mida de la classe (que sembla complicat d’aconseguir si les classes no són de menys de 20 persones), es poden identificar els beneficis sobre el rendiment, a més de les millores en la conducta i les actituds. En alguns estudis, aquests beneficis persisteixen durant diversos anys (des de l’inici de l’educació primària fins, almenys, el final d’aquesta).

Hi ha certes evidències que demostren que reduir la mida de la classe té més probabilitats de ser eficaç si s’acompanya del desenvolupament professional del professorat que se centra en les habilitats i metodologies pedagògiques. Algunes evidències indiquen que s’han documentat efectes lleugerament majors per a l’alumnat de menor rendiment i, en el cas de l’alumnat més jove, per aquell que té un nivell socioeconòmic més baix.

Les classes més reduïdes poden proporcionar més oportunitats perquè el professorat desenvolupi noves habilitats i metodologies.

Efectivitat

En general, s’ha arribat a la conclusió relativament sistemàtica que les classes reduïdes s’associen amb un rendiment lleugerament major quan es controlen altres factors i quan la mida de classes s’ha reduït de forma deliberada en avaluacions experimentals.

Una dificultat a l’hora d’interpretar les evidències sobre la mida de les classes és que molts països o centres educatius ja ensenyen l’alumnat amb un rendiment menor en grups reduïts.

Cost

És probable que reduir la ràtio d’alumnes per classe a un nivell on s’hi aconsegueixin beneficis significatius sigui car. Les evidències demostren que les classes normals s’haurien de reduir a entre 15 i 20 alumnes. Dividir una classe de 30 alumnes en dues classes de 15 suposaria unes despeses elevades, ja que caldria comptar amb professorat addicional. No es té en compte la despesa d’utilitzar aules addicionals. En general, les despeses es consideren elevades.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. És poc probable que les reduccions petites en la mida de les classes (per exemple, de 30 a 25 alumnes) siguin rentables en comparació amb altres estratègies.

  2. Per a l’estudiantat més jove, reduir la mida de la classe pot proporcionar beneficis a llarg termini.

  3. Les classes amb ràtios més petites només tenen un impacte en l’aprenentatge si la reducció permet el professorat ensenyar d’una forma diferent. S’ha considerat com s’ajustaran les estratègies docents i quin desenvolupament professional serà necessari?

  4. És probable que els beneficis de les classes amb una mida reduïda radiquin en la major flexibilitat per organitzar l’alumnat, i en la qualitat i la quantitat de feedback que aquest rep (veure feedback). S’ha considerat com s’organitzarà l’aprenentatge en classes més reduïdes i com es milloraran el feedback que rep l’alumnat?

  5. Com a alternativa a reduir la mida de la classe, ha considerat canviar la forma en què es distribueix el personal (tant el professorat habitual com l’auxiliar) de forma que el professorat pugui treballar de forma més intensiva amb els grups reduïts? (veure classes en grups reduïts)

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?