Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia | Ciències de la naturalesa - Física i Química | Ciències socials
  •  
  • Competències
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia | Competències socials i cíviques

Descripció

CONTRIBUINT AL CANVI: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ OBERTA IMPULSADA PER LES ESCOLES

Com abordar amb èxit els reptes socials que afecten a la salut? Què s'ha de tenir en compte per desenvolupar una investigació i innovació responsable (RRI)? Com poden col·laborar la comunitat científica, els agents socials i els ciutadans en l'anàlisi i solució d'un problema complex? El programa educatiu STEAMxChange planteja un apropament a la salut humana (en aquesta primera edició dedicat a l'alimentació responsable) que, d'una banda, proporciona a l'alumnat coneixements i eines per analitzar i millorar la seva pròpia salut i d'una altra el capacita per contribuir com a ciutadà actiu al sistema d'investigació i innovació en salut.

Aquests dos aspectes, la pròpia salut i la contribució al sistema d'investigació i innovació en salut, s'aborden destacant tant el coneixement científic com la comprensió de com es crea, valida i difón aquest coneixement. Per això, es proposa a l'alumnat profunditzar en les característiques pròpies de la investigació científica per comprendre adequadament els seus mètodes i resultats per, a partir d'ells, poder dissenyar intervencions efectives per a la millora de la salut, pròpia i de la comunitat.

El programa se centra en la dimensió ciutadana de la competència científica i ho fa des de dues perspectives: l'ús de la mirada sistèmica per destacar els aspectes ètics, legals i socials en l'abordatge de les problemàtiques de salut; i l'adopció de la metodologia de la Investigació i Innovació Responsable (RRI per la seva abreviació en anglès Responsible Research & Innovation). Finalment es proposa als alumnes el disseny d'una intervenció sobre l'entorn

En conjunt s'usen recursos molt diversos: videos, maps sistèmics, articles científics, jocs per a la presa de decisions, etc.

Objectius

Un dels objectius del Programa STEAMxChange és que l'alumnat sigui capaç de prendre decisions vinculades amb la seva vida, amb la societat i amb l'entorn de manera informada i científicament fonamentada.

El programa ofereix eines, recursos i propostes didàctiques amb els següents objectius concrets:

 • Desenvolupar hàbits de salut a partir de la presa de decisions basades en les evidències científiques.

 • Apropar-se a la investigació participativa vinculada amb temes propers que mobilitzin l'esperit crític, el coneixement de la realitat i la corresponsabolització amb l'entorn. 

 • Aproximar-se a una visió sistèmica a la realitat en tota la seva complexitat, entenent els diferents aspectes que intervenen en cada situació concreta. Connectant amb la comunitat científica del seu entorn.

 • Identificar la vocació científica, eliminant les barreres de gènere. 

Competències

El programa STEAMxChange incideix directament en el desenvolupament de la Competència científica, que en aquest cas s'ha desenvolupat tenint en compte quatre dimensions: 1. Dimensió coneixements: Aproximació al mètode científic com a instrument que genera els coneixements necessaris per orientar una intervenció que propiciï un canvi. 2. Dimensió procediments: Procediments la investigació científica i validació dels seus resultats, com els relacionats l'anàlisi sistèmica de situacions complexes. 3. Dimensió epistemològica: Capacitat per posicionar-se crítica i reflexivament davant la informació científica que apareixen en els mitjans, selecció de fonts fiables d'informació científica. 4. Dimensió ciutadana: Capacitat per prendre decisions racionals, tant individual com col·lectivament i tenir opinió sobre aspectes ètics i sociològics associats als avanços científics. A més, el programa incideix directament en altres competències bàsiques:

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

SENTIT DE LA INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

 

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE

 

 

Continguts

El programa educatiu s'estructura a partir de quatre mòduls: els continguts vinculats als nuclis temàtics triats, els relacionats amb la naturalesa de la ciència i del coneixement científic, aquells que estan lligats a la recerca i innovació responsables i finalment els vinculats a l'anàlisi complex de la realitat.

El programa es desplega al voltant de 4 grans eixos de continguts:

1. Continguts relacionats amb el mètode científic. Per això, s'introdueixen els elements fonamentals del mètode científic, les fases d'una investigació i el disseny de procediments experimentals i d'investigacions per validar hipòtesis. Es treballa la cerca de dades a diferents fonts i el seu anàlisi crític i l'ús d'eines TIC i la recollida i anàlisi estadístic de dades. S'introdueixen també aspectes referents a la comunicació científica (el llenguatge científic, característiques d'articles i monografies sobre una investigació, elaboració de pòsters i presentacions) i als procediments de validació del coneixement generat per la comunitat científica (revistes científiques, avaluació per parells, congressos). 

2. Continguts relacionats amb la investigació i innovació responsables (RRI). Per això s'introdueixen aspectes ètics, legals, polítics, socials, econòmics i mediambientals de la investigació científica així com els mecanismes relacionats amb la investigació participativa i la innovació que tenen l'objectiu de generar accions de canvi.

3. Continguts relacionats amb eines per a l'anàlisi complex d'una realitat, com pot ser l'ús de mapes sistèmics per analitzar la complexitat del context d'un problema, és a dir, per identificar les connexions entre els diversos factors que l'afecten.

4. Continguts relacionats amb els temes de cada mòdul. L'intenció de STEAM x Change és anar afegint diferents mòduls temàtics (alimentació, vacunes, càncer...) els propers cursos, relacionats amb els principals reptes socials que demanden una millora en la salut i la sostenibilitat. Cada tema tracta aspectes fonamentals de la salut humana i els aborda des dels seus fonaments biològics i mediambientals. El primer mòdul, Alimentació Responsable, tracta els continguts associats a una alimentació saludable i sostenible, presentant els conceptes necessaris per avaluar les dietes individuals i el seu impacte sobre la salut i el medi ambient.

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Disposar de material per a treballar la ciència a l'aula des d'una perspectiva sistèmica.
 • Treballar amb els teus alumnes la competència científica per promoure canvis.
 • Accedir a instruments d'avaluació per a l'aprenentatge, per compartir amb l'alumnat.
Accedeix

Material per al docent

STEAMxChange proposa pràctiques d'ensenyament-aprenentatge variades, creatives i estimulants pedagògicament. El programa compta amb recursos (jocs, vídeos, experiments virtuals, protocols d'experiments ...) específicament creats i seleccionats per tractar els continguts de cadascuna de les propostes didàctiques.

Orientació metodològica

Informació sobre els diferents itineraris i possibilitats de concreció del projecte a l'aula, així com continguts relacionats amb els aspectes metodològics del programa educatiu STEAMxChange.

Programació didàctica

Objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació, amb l'explicació detallada de la seqüenciació de sessions. Aquesta proposta permet el desplegament coherent del programa en tres itineraris possibles:

1. Itinerari d'intensitat alta. L'itinerari complet, format per 18 sessions, que permet un treball més intens i profund dels recursos i estratègies propis de la investigació científica i s'inicïi en el desenvolupament pràctic d'un treball d'investigació. L'itinerari desenvolupa la competència científica en la seva vessant més ciutadana, abordant a fons els diversos aspectes que influeixen en l'adquisició d'una alimentació saludable i sostenible, des de les seves vessants biològica, de salut, social, econòmica i política.

2. Itinerari d'intensitat mitjana: permet que l'alumne posi en pràctica recursos i estratègies propis de la investigació científica. És l'itinerari recomanat per poder començar a desenvolupar la competència científica i ciutadana i utilitzar-la per desenvolupar hàbits d'alimentació saludables i per millorar la comprensió de l'entorn propi.

3. Itinerari d'intensitat baixa: permet apropar a l'alumne els aspectes científics, mediambientals, socials, ètics, econòmics, etc. que condicionen l'alimentació i promoure la presa de decisions per a una alimentació saludable i sostenible. 

 

La següent taula mostra l'estructura de sessions incloses en cada itinerari formatiu, tot i que ha de veure's solsament com diferents propostes que poden modificar-se ajustant-les a les necessitats particulars de cada centre educatiu i docent. Cada sessió està plantejada per a una durada d'entre 50 minuts i 1 hora. En alguns casos, es suggereix la realització d'algunes sessions de manera consecutiva per optimitzar el temps dedicat a l'activitat.

 

 

 

3r i 4t ESO, CULTURA CIENTÍFICA I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Número de sessions

Baixa intensitat

Intensitat mitjana

Alta intensitat

9

14

18

 

Document de treball de l'alumnat

Detalla les activitats que ha de desenvolupar l'alumne. El document de treball pot proporcionar-se a l'alumnat sessió a sessió o en forma de dossier a l'inici del mòdul. En aquest document es troba també una proposta d'instruments d'avaluació coherent amb els objectius i criteris d'avaluació plantejats. 

Necessites ajuda?

Escriu-nos per correu electrònic o truca'ns al 610 46 96 50.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; els divendres, de 8 h a 15 h. 

 

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?