STEAM x CHANGE

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Dades bàsiques

  •  
  • Nivell educatiu
  • Batxillerat i cicles formatius | ESO
  •  
  • Àrea de coneixement
  • Ciències de la naturalesa - Biologia i Geologia | Ciències de la naturalesa - Física i Química | Ciències socials
  •  
  • Competències
  • Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia | Competències socials i cíviques

Descripció

CONTRIBUINT AL CANVI: INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ OBERTA IMPULSADA PER LES ESCOLES

Com abordar amb èxit els reptes socials que afecten la salut? Què s'ha de tenir en compte per desenvolupar una recerca i innovació responsable (RRI)? Com poden col·laborar la comunitat científica, els agents socials i els cuidadanos en l'anàlisi i solució d'un problema complex?                           El programa educatiu STEAM x Change planteja un acostament a la salut humana (en aquesta primera edició dedicat a l'alimentació responsable) que, d'una banda, proporciona a l'alumnat coneixements i eines per analitzar i millorar la seva pròpia salut i d'una altra li capacita per a contribuir com a ciutadà actiu al sistema d'investigació i innovació en salut. 

Aquests dos aspectes, la pròpia salut i la contribució al sistema d'investigació i innovació en salut, es treballen destacant tant el coneixement científic com la comprensió de com es crea, valida i difon aquest coneixement. Per això, es proposa a l'alumnat profunditzar en les característiques pròpies de la investigació científica per a comprendre els seus mètodes i resultats per, a partir d'ells, poder dissenyar intervencions efectives per a la millora de la salut, pròpia i de la comunitat. 

El programa se centra en la dimensió ciutadana de la competència científica i ho fa des de dues perspectives: l'ús de la mirada sistèmica per a destacar els aspectes ètics, legals i sociales en l'abordatge de les problemàtiques de salut; i l'adopció de la metodologia de la Investigació i Innovació Responsable (RRI per les seves sigles en anglès Responsible Research & Innovation). Finalment es proposa als alumnes el disseny d'una intervenció sobre l'entorn. 

En conjunt, s'utilitzen recursos molt diversos: vídeos, mapes sistèmics, articles científics, jocs per a la presa de decisions, etc. 

Objectius

Un dels objectius del Programa STEAM x Change és que l'alumnat sigui capaç de prendre decisions vinculades amb la seva vida, amb la societat i amb el seu entorn de manera informada i científicament fonamentada. 

El programa ofereix eines, recursos i propostes didàctiques amb els següents objectius concrets: 

 

 • Desenvolupar hàbits de salut a partir de la presa de decisions basades en les evidències científiques.

 • Apropar-se a la investigació participativa vinculada amb temes propers que mobilitzin l'esperit crític, el coneixement de la realitat i la corresponsabilització amb l'entorn.  

 • Aproximar-se a una visió sistèmica a la realitat en tota la seva complexitat, entenent els diferents aspectes que intervenen en cada situació concreta. Connectant amb la comunitat científica del seu entorn.

 • Identificar la vocació científica, eliminant les barreres de gènere.

Competències

El programa STEAM x Change incideix directament en el desenvolupament de la Competència científica, que en aquest cas s'ha desenvolupat tenint en compte quatre dimensions: 1. Dimensió coneixements: Aproximació al mètode científic com a instrument que genera els coneixements necessaris per orientar una intervenció que propiciï un canvi. 2. Dimensió procediments: Procediments la investigació científica i validació dels seus resultats, com els relacionats l'anàlisi sistèmica de situacions complexes. 3. Dimensió epistemològica: Capacitat per posicionar-se crítica i reflexivament davant la informació científica que apareixen en els mitjans, selecció de fonts fiables d'informació científica. 4. Dimensió ciutadana: Capacitat per prendre decisions racionals, tant individual com col·lectivament i tenir opinió sobre aspectes ètics i sociològics associats als avanços científics. A més, el programa incideix directament en altres competències bàsiques:

COMPETÈNCIES SOCIALS I CÍVIQUES

 

SENTIT DE LA INICIATIVA I ESPERIT EMPRENEDOR

 

COMPETÈNCIA DIGITAL

 

COMPETÈNCIA EN COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA

 

COMPETÈNCIA APRENDRE A APRENDRE

 

 

Continguts

El programa educatiu s'estructura a partir de quatre mòduls: els continguts vinculats als nuclis temàtics triats, els relacionats amb la naturalesa de la ciència i del coneixement científic, aquells que estan lligats a la recerca i innovació responsables i finalment els vinculats a l'anàlisi complex de la realitat.

1. Continguts relacionats amb el mètode científic. Per a això, s'introdueixen els elements fonamentals del mètode científic, les fases d'una investigació i el disseny de procediments experimentals i d'investigacions per validar hipòtesis. Es treballa la recerca de dades en diferents fonts i la seva anàlisi crítica i l'ús d'eines TIC i la recollida i anàlisi estadística de dades. S'introdueixen també aspectes referents a la comunicació científica (el llenguatge científic, característiques d'articles i monografies sobre una investigació, elaboració de pòsters i presentacions) i als procediments de validació del coneixement generat per la comunitat científica (revistes científiques, avaluació per parells, congressos).

2. Continguts relacionats amb la investigació i innovació responsables (RRI). Per a això s'introdueixen aspectes ètics, legals, polítics, socials, econòmics i mediambientals de la investigació científica així com els mecanismes relacionats amb la investigació participativa i la innovació que tenen l'objectiu de generar accions de canvi.

3. Continguts relacionats amb eines per a l'anàlisi complex d'una realitat, com pot ser l'ús de mapes sistèmics per analitzar la complexitat del context d'un problema, és a dir, per identificar les connexions entre els diversos factors que l'afecten.

4. Continguts relacionats amb els temes de cada mòdul. La intenció de STEAM x Change és anar afegint diferents de mòduls temàtics (alimentació, vacunes, càncer ...) en els propers cursos, relacionats amb els principals reptes socials que demanen una millora en la salut i la sostenibilitat. Cada tema tracta aspectes fonamentals de la salut humana i els aborda des dels seus fonaments biològics i mediambientals. El primer mòdul, Alimentació Responsable, tracta els continguts associats a una alimentació saludable i sostenible, presentant els conceptes necessaris per avaluar les dietes individuals i el seu impacte sobre la salut i el medi ambient.

 

Tots els docents i alumnes que s'inscribeixin al programa STEAM x Change podran inscriure's al Repte Steam x Health 2020 i tindran l'oportunitat de participar en un Campus a Barcelona i en un viatge formatiu MIT (Boston). Estigueu atents al llançament del Repte! 

Inscripció i materials

Inscriu-te

ACCEDEIX Al PROGRAMA PER A:
 • Disposar de material per a treballar la ciència a l'aula des d'una perspectiva sistèmica.
 • Treballar amb els teus alumnes la competència científica per promoure canvis.
 • Accedir a instruments d'avaluació per a l'aprenentatge, per compartir amb l'alumnat.
Accedeix

Material per al docent

STEAM x Change proposa pràctiques d'ensenyament-aprenentatge variades, creatives i estimulants pedagògicament. El programa compta amb recursos (jocs, vídeos, experiments virtuals, protocols d'experiments ...) específicament creats i seleccionats per tractar els continguts de cadascuna de les propostes didàctiques.

Programació didàctica

Objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació, amb l'explicació detallada de la seqüenciació de sessions. Aquesta proposta permet el desplegament coherent del programa en tres itineraris possibles:

1. Itinerari d'intensitat alta: l'itinerari complet, format per 18 sessions, que permet un treball més intens i profund dels recursos i estratègies propis de la investigació científica i s'inicia en el desenvolupament pràctic d'un treball d'investigació. L'itinerari desenvolupa la competència científica en la seva vessant més ciutadana, treballant a fons els diversos aspectes que influeixen en l'adquisició d'una alimentació saludable i sostenible, des de les seves vessants biològica, de salut, social, econòmica i política.

2. Itinerari d'intensitat mitjana: permet que l'alumne posi en pràctica recursos i estratègies propis de la investigació científica. És l'itinerari recomanat per poder començar a desenvolupar la competència científica i ciutadana i utilitzar-la per desenvolupar hàbits d'alimentació saludables i per millorar la comprensió de l'entorn propi.

3. Itinerari d'intensitat baixa: permet apropar a l'alumne els aspectes científics, mediambientals, socials, ètics, econòmics, etc. que condicionen l'alimentació i promoure la presa de decisions per a una alimentació saludable i sostenible. 

 

La següent taula mostra l'estructura de sessions incloses a cada itinerari formatiu, tot i que ha de valorar-se únicament com a diferents propostes que poden modificar-se ajustant-les a les necessitats particulars de cada centre educatiu i docent. Cada sessió està plantejada per a una durada d'entre 50 minuts i 1 hora. En alguns casos, es suggereix la realització d'algunes sessions de manera consecutiva per optimitzar el temps dedicat a l'activitat. 

 

3r i 4t ESO, CULTURA CIENTÍFICA I CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Número de

sessions

Baixa intensitat

Intensitat mitjana

Alta intensitat

9

14

18

 

Document de treball de l'alumnat

Detalla les activitats que ha de desenvolupar l'alumne. El document de treball pot proporcionar-se a l'alumnat sessió a sessió o en forma de dossier al principi del mòdul. En aquest document es troba també una proposta d'instruments d'avaluació coherent amb els objectius i criteris d'avaluació plantejats. 

 

Guia d'orientació pedagògica

Informació sobre diferents itineraris i possibilitats de concreció del projecte a l'aula, així com continguts relacionats amb els aspectes metodològics del programa educatiu STEAM x Change.

Necessites ajuda?

Escriu-nos per correu electrònic o truca'ns al 902 70 20 36.

Ens trobaràs de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de 15 h a 17 h; els divendres, de 8 h a 15 h. 

Editor de continguts

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM DE PROGRAMES EDUCATIUS SIMILARS?

Editor de continguts

educaixa-valoraciones Portlet

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR