Descripció

El professorat auxiliar (també conegut com auxiliars de suport a l’aula) són adults que ajuden el professorat a l’aula. Les obligacions del professorat auxiliar varien àmpliament d’un centre a un altre, des de proporcionar suport administratiu i a l’aula, a proporcionar suport acadèmic dirigit a grups reduïts o alumnes en concret.

Quina eficàcia té?

Les evidències suggereixen que el professorat auxiliar pot tenir un impacte positiu en els resultats acadèmics. Malgrat tot, els efectes tendeixen a variar molt entre els estudis en els quals el professorat auxiliar proporciona suport general administratiu i a l’aula, que de mitjana no mostren cap benefici, i aquells on el professorat auxiliar dona suport a certs estudiants o a grups reduïts, que de mitjana mostren beneficis moderats. La xifra principal d’un mes addicional de progrés es troba entre aquestes xifres.

Els estudis que analitzen l’impacte del professorat auxiliar que proporciona suport general a l’aula suggereixen que l’alumnat en una classe amb professorat auxiliar present no supera, de mitjana, l’alumnat que compta només amb un professor a l’aula. Aquesta conclusió mitjana avarca una sèrie d’impactes. En alguns casos, el professorat titular i el professorat auxiliar treballen juntament de forma eficaç, i afavoreixen l’augment del rendiment. En altres casos, l’alumnat, en particular aquell que té un rendiment baix o necessitats educatives especials, pot tenir un rendiment pitjor en aules amb professorat auxiliar.

En els casos en què s’han registrat impactes negatius, és probable que el suport del professorat auxiliar hagi substituït l’activitat pedagògica del professorat en lloc de complementar-ho. En els exemples més positius, és probable que el suport i la formació s’hagin rebut tant per part del professorat com del professorat auxiliar, perquè han entès com treballar conjuntament de forma eficaç, per exemple, deixant temps per al debat a l’inici i al final de les sessions.

També hi ha proves del fet que treballar amb professorat auxiliar pot conduir a una millora en les actituds de l’alumnat, així com a obtenir efectes positius per al professorat en termes d’ànims i reducció de l’estrès.

La investigació que se centra en el professorat auxiliar que proporciona suport individual o a grups reduïts mostra un benefici positiu major d’entre tres i cinc mesos addicionals de mitjana. Sovint el suport es basa en un plantejament clarament especificat per al qual s’ha format el professorat auxiliar. Malgrat que les comparacions amb el professorat qualificat suggereixen que el professorat auxiliar tendeix a no ser tan eficaç en termes d’augment del rendiment (s’assoleixen, de mitjana, la meitat de beneficis), els estudis suggereixen que és possible obtenir beneficis en totes les assignatures i tant en primària com en secundària.

Efectivitat

En general, el nivell de les evidències relacionades amb el professorat auxiliar és limitat. S’han portat a terme una sèrie de revisions sistemàtiques sobre l’impacte del professorat de suport en els centres educatius. No obstant això, no hi ha metaanàlisis que analitzin de forma específica l’impacte del professorat auxiliar sobre l’aprenentatge.

En termes generals, els estudis correlacionals que analitzen l’impacte del professorat auxiliar que proporciona suport general a l’aula han mostrat efectes similars. Un dels estudis més recents, portat a terme a Anglaterra, suggereix que, de mitjana, l’alumnat amb un rendiment més baix rendeix menys en una aula amb professorat auxiliar, en comparació amb aules que compten només amb un professor o professora. Els estudis d’intervenció més recents, entre ells dos assajos controlats aleatoris portats a terme en el Regne Unit el 2013, proporcionen un indicador sòlid del fet que el professorat auxiliar pot millorar l’aprenentatge si se’l forma i utilitza correctament. Tenint en compte la limitada quantitat d’evidències existents, aquests estudis suposen una contribució substancial a la base empírica general, canviant l’impacte general mitjà de zero a un mes de progrés addicional.

La literatura d’investigació no distingeix entre els diferents nivells o graus de professorat auxiliar.

Cost

Contractar professorat auxiliar, incloent-hi el salari i les despeses afegides, pot resultar car. En general, les despeses es consideren elevades.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. S’han identificat les activitats en les quals el professorat auxiliar pot ajudar en l’aprenentatge, en lloc de només en la gestió de tasques?

  2. S’ha proporcionat suport i formació al professorat i al professorat auxiliar per tal que aprenguin a treballar conjuntament de forma eficaç?

  3. Com es garantirà que el professorat no redueixi el suport o l’aportació a l’alumnat que compta amb professorat auxiliar?

  4. S’ha considerat com s’avaluarà l’impacte de l’ús que en fa del professorat auxiliar?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?