Mètode fonètic

educaixa-search Portlet

Editor de continguts

Editor de continguts

Editor de continguts

Descripció

El mètode fonètic és una metodologia d’ensenyament de la lectura i d’alguns aspectes de l’escriptura, mitjançant el desenvolupament de la consciència fonètica de l’estudiantat, i implica l’habilitat d’escoltar, identificar i utilitzar fonemes o patrons de so. L’objectiu és ensenyar l’alumnat de forma sistemàtica la relació entre aquests sons i els patrons ortogràfics escrits, o grafemes, que els representen.

El mètode fonètic emfatitza les habilitats de descodificar les paraules noves llegint-les fonèticament, i combinant o “unint” els patrons ortogràfics del so.

Quina eficàcia té?

Els plantejaments fonètics sempre s’han considerat eficaços en ajudar els lectors i lectores més joves a dominar els conceptes bàsics de la lectura, amb una mitjana d’impacte de quatre mesos addicionals de progrés. Les investigacions indiquen que el mètode fonètic és particularment beneficiós per als lectors més joves (d’entre 4 i 7 anys) que comencen a llegir. En general, ensenyar el mètode fonètic durant les primeres etapes de la lectura és més eficaç que altres metodologies (com ara el llenguatge complet o les metodologies alfabètiques), malgrat que hauria d’emfatitzar-se que les tècniques eficaces del mètode fonètic normalment s’incorporen en un entorn d’alfabetització ric per aquelles persones que comencen a llegir i que només formen part d’una estratègia d’alfabetització que funciona.

Per als lectors més majors que segueixen lluitant per desenvolupar les seves habilitats lectores, les metodologies fonètiques poden tenir menys èxit que d’altres, com ara les estratègies de comprensió lectora o la metacognició i l’autorregulació. És possible que la diferència indiqui que les persones majors de 10 anys que no han tingut èxit amb les metodologies del mètode fonètic amb anterioritat necessiten una metodologia diferent, o que aquest alumnat té altres dificultats relacionades amb el vocabulari i la comprensió que el mètode fonètic no abasta.

El professorat qualificat tendeix a obtenir millors resultats en portar a terme intervencions fonètiques (quasi el doble d’eficàcia que altres professionals), cosa que indica que l’experiència pedagògica és un component clau en l’ensenyament amb èxit de la lectura a les primeres etapes.

Efectivitat

En general, la base empírica relacionada amb el mètode fonètic és molt segura. Hi ha una sèrie d’estudis, revisions i metaanàlisis que indiquen de manera constant que l’ensenyament sistemàtic del mètode fonètic és beneficiós. Hi ha certes evidències que les metodologies basades en el mètode fonètic sintètic (on l’èmfasi està en el so de les lletres i en la unió dels sons per formar paraules) poden ser més beneficioses que basades en el mètode analític (on la relació entre els sons i els símbols s’infereix a partir de la identificació de patrons i similituds en comparar diverses paraules).

Malgrat tot, aquí les evidències són menys segures i és probable que sigui més important adaptar l’ensenyament a les necessitats particulars de l’alumnat i ensenyar de forma sistemàtica els patrons de so amb els quals encara no se senten segurs.

Cost

En general, les despeses es consideren molt baixes. Les despeses associades a l’ensenyament de la fonètica sorgeixen de la necessitat de comptar amb recursos específics i formació professional.

Les evidències demostren que l’efectivitat de la fonètica està relacionada amb el desenvolupament de l’etapa de lectura de l’alumnat, de manera que també és important que el professorat compti amb un desenvolupament professional que els permeti avaluar de forma eficient i utilitzar tècniques i materials específics de la fonètica.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. El mètode fonètic pot ser un component important en el desenvolupament de les habilitats en les primeres etapes de la lectura, en especial per a l’alumnat procedent d’entorns desafavorits. No obstant això, també és important que l’alumnat aconsegueixi progressar en tots els aspectes de la lectura, com el desenvolupament del vocabulari, la comprensió i el lletreig, que haurien d’ensenyar-se per separat i de forma explícita.

  2. L’ensenyament del mètode fonètic hauria de ser explícit i sistemàtic per ajudar l’alumnat a fer connexions entre els patrons de so que escolten en les paraules i la manera d’escriure aquestes.

  3. L’ensenyament del mètode fonètic hauria d’adaptar-se al nivell actual de capacitats de l’estudiantat en termes de consciència fonètica i de coneixements dels sons i els patrons de les lletres (grafemes).

  4. El mètode fonètic millora la precisió de la lectura, però no la comprensió. Com s’ha plantejat desenvolupar altres destreses d’alfabetització més àmplies, com ara la comprensió?

Editor de continguts

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?

Editor de continguts

Aplicacions anidades

Consentimiento GDPR