Descripció

Les metodologies de metacognició i autorregulació tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a pensar sobre el propi aprenentatge de forma més explícita, sovint amb estratègies específiques per planificar, supervisar i avaluar el seu aprenentatge. Les intervencions solen estar dissenyades per oferir l’alumnat una sèrie d’estratègies d’entre les quals elegir seleccionar l’estratègia que més s’adapti a una tasca d’aprenentatge determinada.

L’aprenentatge autorregulat pot dividir-se en tres components essencials:

  • Cognició: el procés mental del saber, la comprensió i l’aprenentatge.

  • Metacognició: sovint definit com “aprendre a aprendre”.

  • Motivació: voluntat de comprendre les nostres habilitats metacognitives i cognitives.

Quina eficàcia té?

Les metodologies de metacognició i autorregulació tenen nivells elevats d’impacte de forma sistemàtica, amb una mitjana de set mesos de progrés addicional per part de l’alumnat.

Normalment, aquestes estratègies són més eficaces quan s’ensenyen en grups col·laboratius, de manera que l’alumnat pot donar-se suport mutu i explicitar les seves idees gràcies al debat.

L’impacte potencial d’aquestes metodologies és elevat, però pot ser difícil d’aconseguir en la pràctica, ja que cal que l’alumnat assumeixi més responsabilitat pel seu aprenentatge i desenvolupi la seva comprensió de què necessita per tenir èxit.

Les evidències indiquen que ensenyar aquestes estratègies pot ser particularment eficaç per a l’alumnat més major i amb un rendiment menor.

Efectivitat

Diverses revisions sistemàtiques i metaanàlisis han trobat de forma coherent que les estratègies relacionades amb la metacognició i l’autorregulació tenen un impacte positiu elevat. La majoria d’estudis han analitzat l’impacte en llengua o matemàtiques, malgrat que hi ha evidències d’altres àrees de coneixement, com ara ciències, que indiquen que és probable que la metodologia sigui àmpliament aplicable.

Les metodologies que s’han estudiat tendeixen a incloure l’aplicació d’estratègies d’autorregulació a tasques específiques vinculades amb el coneixement de la matèria, en lloc de l’aprenentatge d’“habilitats de pensament” genèriques.

Cost

En general, les despeses es consideren molt baixes. La majoria d’estudis han demostrat els beneficis del desenvolupament professional del professorat i d’utilitzar una metodologia investigadora on el professorat avaluï de forma activa les estratègies i les metodologies a mesura que aprenen a incloure-les a la seva docència.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Quines estratègies explícites pot ensenyar a l’alumnat per ajudar-lo a planificar, supervisar i avaluar aspectes concrets del seu aprenentatge?

  2. Com pot donar oportunitats per utilitzar aquestes estratègies amb suport i, després, de forma independent?

  3. Com pot garantir que estableix un nivell adequat de dificultat per desenvolupar l’autorregulació i la metacognició de l’alumnat en relació amb tasques d’aprenentatge específiques?

  4. A l’aula, com pot fomentar i desenvolupar una comunicació metacognitiva relacionada amb els objectius de la lliçó?

  5. Quin desenvolupament professional necessita per desenvolupar el seu coneixement i enteniment d’aquestes metodologies? Ha considerat intervencions de desenvolupament professional que hagin demostrat tenir impacte en altres centres?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?