Descripció

En educació, la mentoria implica emparellar alumnat jove amb companys o voluntaris més majors, que actuen com un model positiu a seguir. En general, la mentoria té com a objectiu augmentar la confiança, desenvolupar la capacitat de recuperació i el caràcter, o augmentar les aspiracions, en lloc de desenvolupar habilitats o coneixements acadèmics específics.

Els mentors i mentores normalment estableixen relacions amb els joves reunint-s’hi de forma individual aproximadament una hora a la setmana durant un període concret, tant durant les hores lectives, després d’aquestes com en cap de setmana.

Les activitats varien segons els diferents programes de mentoria. Malgrat que alguns programes de mentoria inclouen suport acadèmic directe amb els deures o altres tasques de classe, les metodologies centrades principalment en el suport acadèmic directe no s’inclouen en aquest article. Veure classes individuals i tutories entre iguals.

Cada vegada s’ofereixen més mentories a joves que es considera que són de difícil accés o que estan en risc d’exclusió o de fracàs escolar.

Quina eficàcia té?

En general, la mentoria sembla tenir poc o cap impacte positiu sobre els resultats acadèmics. L’impacte dels programes individuals varia: alguns estudis han observat un impacte positiu en alumnes procedents d’entorns desafavorits, i sobre els resultats no acadèmics, com l’actitud al centre, l’assistència o la conducta. Malgrat tot, hi ha riscs associats amb els emparellaments fallits, que poden tenir un efecte perjudicial en l’alumnat mentorat, i alguns estudis han observat un impacte negatiu general.

Els programes de mentoria dels centres educatius semblen ser menys eficaços que els de la comunitat, segurament perquè la mentoria dels centres educatius pot suposar menys oportunitats perquè els joves desenvolupin relacions més duradores i de confiança amb els models de conducta adults.

Els programes que tenen una estructura i unes expectatives clares, proporcionen formació i suport als mentors, i recorren a mentors professionals s’associen amb resultats més satisfactoris.

Efectivitat

Les evidències són nombroses. S’han publicat cinc metaanàlisis ens els darrers deu anys i els càlculs de l’impacte mitjà durant la darrera dècada han sigut prou consistents. La qualitat dels estudis individuals ha millorat en els darrers anys amb estudis més experimentals, en lloc de correlacionals, que s’hi poden incloure a les revisions.

Cost

En general, les despeses es consideren moderades. Principalment, cobreixen la formació i el suport dels mentors i mentores, i l’organització i administració del programa.

Els programes centrats a la comunitat tendeixen a ser més cars que els centrats als centres educatius, ja que els centres solen assumir algunes despeses, com ara les de lloguer de l’espai i les d’administració general.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. L’impacte de la mentoria varia, però, en general, és probable que tingui poc d’impacte sobre el rendiment.

  2. Els efectes positius tendeixen a no mantenir-se quan se suspèn la mentoria, de forma que s’ha d’anar amb compte de no perdre’n els beneficis.

  3. Les metodologies procedents de la comunitat tendeixen a tenir més èxit que les procedents dels centres educatius.

  4. L’abandó dels mentors pot tenir un efecte perjudicial en els mentorats. Quines mesures ha pres per avaluar la fiabilitat dels mentors?

  5. Quin tipus de formació i suport s’ha proporcionat als mentors?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?