Les drogues. Com ens comportem? 

Parlem de drogues

 

Interactiu

  • Descripció del recurs

   Aquest recurs interactiu serveix per treballar i conèixer com el consum de drogues altera el comportament i les possibles conseqüències que aquests canvis tenen en les relacions i en l'entorn. 

   El recurs es divideix en 5 apartats: "Les drogues", "Drogues depressores", "Drogues estimulants", "Drogues pertorbadores" i, per últim, "Activitats".

   Les drogues: el primer apartat ens proporciona informació general sobre el consum actual de drogues en la societat i els efectes que té en el comportament i les relacions amb l'entorn de qui les consumeix. A més a més, també facilita informació sobre el tipus de classificació de les drogues segons els efectes en el sistema nerviós central, el criteri que s'ha fet servir per agrupar les drogues en els apartats següents.

   Drogues depressores: hi trobem les drogues que alenteixen o distorsionen el funcionament mental, com l'alcohol i l'heroïna.

   Drogues estimulants: es treballen les drogues que acceleren el funcionament mental, com el tabac i la cocaïna.

   Drogues pertorbadores: són les drogues que pertorben el sistema nerviós central, com el cànnabis o l'èxtasi.

   Els tres apartats anteriors segueixen la mateixa estructura de continguts per a cadascuna de les substàncies: cada droga s'introdueix amb un fals mite i la contrargumentació real, per tenir informació sobre quin és l'efecte que té en el sistema nerviós central (estimulant, depressor o pertorbador) i les conseqüències en el comportament, tant a curt termini com a llarg termini.

   Activitats: en aquest darrer apartat,  l'alumnat pot posar a prova els coneixements adquirits a través de la lectura i el treball del recurs. Són activitats àgils i breus que ajudaran a consolidar els continguts treballats i en les quals l'alumnat no necessitarà cap suport per part del professorat.

    

   Recomanem que aquest recurs interactiu es treballi a nivell d'aula, perquè el professorat pugui anar ampliant continguts i resolent dubtes.

  • Objectius didàctics

   - Potenciar el coneixement científic i el seu raonament per prendre decisions.

   - Fomentar una anàlisi crítica de tota la informació que tenim a l'abast.

   - Reflexionar sobre les nostres actituds i responsabilitats.

  • Competències per adquirir

   • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
   • Competència per aprendre a aprendre
   • Autonomia i iniciativa personal

  • Exemples d'ús

   Aquest és un bon recurs per treballar a qualsevol curs de secundària.

   És molt útil per començar a treballar les conseqüències del consum de drogues, tant en el nostre comportament com en el nostre entorn, i així poder començar a construir un posicionament crític envers les drogues.

   A més a més, per als cursos inicials pot ser un canal d'entrada per enllaçar amb els canvis cerebrals que tenen com a conseqüència aquests canvis de comportament. També ens servirà per mostrar la importància del sistema nerviós central.

   Tot i això, els millors cursos per treballar-ho continuen sent a partir de 3r d'ESO, ja que podem lligar el recurs amb els efectes del consum de drogues tant a nivell cerebral com a nivell orgànic.

  • parlem de drogues
  • cervell
  • estimulant
  • depressor
  • comportament
  • sistema nerviós central
  • pertorbador

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs: