Descripció

Les intervencions en l’expressió oral emfatitzen la importància de la llengua parlada i la interacció verbal a l’aula. Es basen en la idea que les habilitats de comprensió i lectura es beneficien del debat explícit sobre el contingut, els processos d’aprenentatge, o d’ambdós. Les metodologies d’expressió oral inclouen:

  • Lectura en veu alta i debats sobre llibres amb alumnat més jove.

  • Ampliació explícita del vocabulari oral de l’alumnat.

  • Ús de preguntes estructurades per desenvolupar la comprensió lectora.

  • Ús del diàleg i la interacció amb un objectiu concret i centrats en el pla d'estudis.

Les intervencions en l’expressió oral tenen com a objectiu recolzar l’articulació d’idees de l’alumnat i la seva expressió oral. Les intervencions en l’expressió oral, per tant, tenen certes similituds amb les metodologies basades en la metacognició, que permeten parlar a l’aula de forma explícita sobre el llenguatge (com la filosofia per a nens), i amb les metodologies basades en l’aprenentatge col·laboratiu, que promouen el diàleg i la interacció de l’alumnat per grups (com el pensament col·lectiu).

Quina eficàcia té?

En general, els estudis sobre les intervencions en l’expressió oral mostren de forma sistemàtica un impacte positiu sobre l’aprenentatge, incloses les habilitats d’expressió oral i comprensió lectora. De mitjana, l’alumnat que participa en les intervencions en l’expressió oral té un progrés addicional d’uns cinc mesos durant el curs escolar.

Tot l’alumnat sembla beneficiar-se de les intervencions en l’expressió oral, però alguns estudis mostren efectes lleugerament superiors per a l’alumnat més jove i procedent d’entorns desafavorits (fins a sis mesos de progrés addicional).

En general, alguns tipus d’intervencions en l’expressió oral semblen ser més eficaces que altres. Sembla que les intervencions relacionades directament amb la comprensió textual o la resolució de problemes tenen més impacte. També hi ha evidències sistemàtiques de que ajuden l’alumnat més jove amb la lectura i l’animen a respondre preguntes i a parlar sobre el que han llegit amb un adult format. Hi ha una sèrie d’estudis que mostren els beneficis de comptar amb professorat auxiliar format que recolza de forma efectiva tant les habilitats de l’expressió oral com els resultats de la lectura.

Per contra, les metodologies més generals de “llenguatge complet”, que se centren en el significat i la comprensió personal, no semblen tenir tant d’èxit com aquelles que inclouen activitats més interactives i dialògiques.

En totes les intervencions en l’expressió oral hi ha certs factors associats amb majors beneficis sobre l’aprenentatge, cosa que indica que la implementació rigorosa és important. Per exemple, les metodologies que apunten de forma explícita a desenvolupar el vocabulari oral funcionen millor quan estan relacionades amb el contingut actual que s’estudia al centre, i quan inclouen l’ús actiu i significatiu de qualsevol vocabulari nou.

De la mateixa manera, les metodologies que utilitzen la tecnologia són més eficaces quan aquesta s’utilitza com a mitjà per fomentar el treball col·laboratiu i la interacció entre l’alumnat, en lloc de desenvolupar un rol directe d’ensenyament o tutorització. La majoria d’estudis comenten la importància de la formació i el desenvolupament del professorat o el suport amb la implementació.

Efectivitat

Existeix una àmplia base empírica sobre l’impacte de les intervencions en l’expressió oral, que inclou un nombre substancial de metaanàlisis i revisions sistemàtiques. Les evidències són relativament coherents i indiquen que les intervencions en l’expressió oral poden tenir èxit en diversos entorns.

Malgrat que la majoria d’evidències estan relacionades amb l’alumnat més jove, també hi ha evidències clares del fet que l’estudiantat més major, i en particular aquell amb desavantatges, s’hi pot beneficiar.

Cost

En general, les despeses es consideren molt baixes. La inversió financera directa es limita als recursos addicionals, com ara llibres per comentar, i al desenvolupament professional del professorat, que és probable que millori els beneficis sobre l’aprenentatge.

Segons una sèrie d’avaluacions recents portades a terme al Regne Unit, la despesa mitjana anual per alumne és molt baixa.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Com es pot ajudar l’alumnat a explicitar el seu aprenentatge a través de l’expressió oral?

  2. S’adaptaran les activitats d’expressió oral a l’estat de desenvolupament actual de l’alumnat, de forma que s’ampliï el seu aprenentatge i es connecti amb el pla d’estudis?

  3. Quina formació haurien de rebre els adults involucrats per garantir que modelen i desenvolupen les habilitats d’expressió oral de l’alumnat?

  4. Si s’utilitza la tecnologia, com es garantirà que l’alumnat parli sobre el seu aprenentatge i interactuï de forma eficaç?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?