Descripció

Les intervencions a edats precoces o durant la primera infància pretenen garantir que els nens i nenes de curta edat tinguin experiències educatives preescolars o a la llar d’infants que els preparin per a l’escola i l’èxit acadèmic.

Les investigacions que es ressenyen en aquest article se centren en les repercussions de “paquets” d’educació a edats precoces (coneguts com a “programes de diversos components”), en lloc d’intervencions individuals a edats precoces. Molts dels programes i de les metodologies analitzats se centren en infants procedents d’entorns desafavorits i alguns també ofereixen suport a les famílies.

Quina eficàcia té?

En general, les evidències suggereixen que les intervencions a edats precoces i preescolars tenen impactes positius, i aporten, de mitjana, un progrés de cinc mesos addicionals. La metodologia sembla que és beneficiosa especialment per a alumnat de famílies amb ingressos baixos.

Una vegada iniciat l’ensenyament a edats precoces, millorar la qualitat de l’ensenyament, per exemple, formant el personal perquè millori la interacció amb l’alumnat, sembla que és més prometedor que augmentar la docència (amb més hores de classe impartides al dia) o canviar l’entorn físic d’aprenentatge a edats precoces.

En la major part dels estudis, els impactes en el rendiment escolar solen disminuir amb el temps, tot i que aquest temps varia segons la metodologia. Per aquesta raó, fins i tot les intervencions que són eficaces per disminuir la bretxa que hi ha en el rendiment escolar entre l’alumnat més desafavorit i la resta de la classe no seran suficients per evitar la bretxa que es tornarà a obrir en anys posteriors. Quan s’han observat impactes en l’actitud respecte del centre, aquests acostumen a ser més duradors.

Efectivitat

Hi ha diverses revisions sistemàtiques i metaanàlisis que han analitzat l’impacte de la intervenció a edats precoces. Així i tot, la majoria procedeix dels Estats Units, un país en el qual els nens i nenes solen començar l’escola a una edat relativament tardana.

Cost

No és d’estranyar que les despeses siguin molt elevades, ja que les ràtios d’adults/nens a l’ensenyament preescolar solen ser majors que en etapes posteriors. Les intervencions familiars tenen despeses elevades similars.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. És essencial oferir una educació de gran qualitat impartida per personal ben qualificat i format.

  2. És més probable que l’educació sigui de gran qualitat si es caracteritza pel desenvolupament de relacions positives entre el personal i l’alumnat, i per la participació dels nens i nenes en activitats que afavoreixen la prelectura, el desenvolupament de conceptes numèrics inicials i el raonament no verbal.

  3. És més probable que l’assistència escolar prolongada (un any o més) i a una edat d’inici més precoç (tres anys) tingui més impacte que períodes més breus amb un inici més tardà, fet que aporta menys beneficis de mitjana.

  4. L’alumnat més desafavorit es beneficia dels programes de gran qualitat, sobretot quan inclouen una barreja d’infants de diferents condicions socials i un fort component educatiu.

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?