Impacte humà sobre el medi marí

El mar a fons

Vídeo

  • Descripció del recurs

   L'activitat humana produeix un gran impacte ecològic sobre els nostres mars, degradant i empobrint els ecosistemes marins. (La degradació dels ecosistemes marins es pot observar directament mitjançant la seva vinculació a determinades activitats humanes).
   Tècniques agressives de pesca produeixen una sobreexplotació d'espècies i un empobriment del fons del mar. L'abocament de productes químics, envasos i residus sòlids provoca la contaminació de l'aigua. El transport marítim afavoreix la proliferació d'espècies invasores i pot provocar desequilibris en la fauna i la flora autòctones. Els efectes del turisme... Aquests són alguns exemples de l'impacte humà sobre el medi.

  • Objectius didàctics

   - Reflexionar sobre les actuacions humanes que provoquen la degradació al medi marí.
   - Conscienciar sobre la necessitat de modificar aquestes conductes humanes envers el mar i el medi ambient en general.
   - Comprendre textos de contingut científic de fonts diferents i fomentar criteris per analitzar-los críticament.

  • Exemples d'ús

   • Primària
   Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

   • Educació secundària obligatòria (ESO)
   Buscar informació sobre les actuacions antròpiques de la ciutat, el municipi, la comunitat o el país de l'alumne que poden provocar la contaminació del mar.

   • Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà
   Establir un debat sobre les causes que provoquen l'empobriment del medi marí i proposar solucions o maneres de reduir-lo.

  Encara no hi ha comentaris

  Sigues el primer

Materials del recurs:

Aquest recurs pertany a:

 El mar a fons

El mar a fons