Descripció

El feedback és informació que es dona al professorat o a l’alumnat sobre el rendiment d’aquest en relació als objectius o els resultats d’aprenentatge, i hauria de tenir com a objectiu millorar l’aprenentatge de l’estudiantat (i ser capaç d’aconseguir-ho). El feedback redirigeix o reorienta tant les accions del professorat com les de l’alumnat per assolir un objectiu, alineant l’esforç i l’activitat amb un resultat.

Poden ser sobre el resultat final de l’activitat, el procés d’aquesta, la gestió que l’estudiant fa del seu aprenentatge o autoregulació, o de forma individual per a l’alumnat (que tendeix a ser el menys efectiu). Aquest feedback pot ser oral o escrit, o es pot donar mitjançant proves o tecnologia digital. Pot procedir del professorat o d’alguna persona que hi assumeix aquest rol, o del propi alumnat (veure tutories entre iguals).

Quina eficàcia té?

Els estudis sobre el feedback tendeixen a mostrar efectes molt elevats en l’aprenentatge. Malgrat tot, també tenen una gamma molt àmplia d’efectes i alguns estudis mostren que el feedback pot tenir efectes negatius i empitjorar la situació. Per tant, és important entendre els beneficis potencials i les possibles limitacions del feedback com a metodologia d’ensenyament i d’aprenentatge.

En general, les metodologies basades en la investigació que tenen com a objectiu de forma explícita proporcionar feedback a l’alumnat, com l’aprenentatge per al domini de Bloom, tendeixen a tenir un impacte positiu. El feedback té efectes a tots els grups d’edat. La investigació als centres s’ha centrat particularment en el seu impacte en llengua, matemàtiques i, en menor mesura, ciències.

Efectivitat

Hi ha un nombre important de revisions i de metaanàlisis sobre els efectes del feedback. Els estudis educatius (i no tant els psicològics o teòrics) tendeixen a identificar els beneficis positius en els quals l’objectiu del feedback és millorar els resultats de l’aprenentatge en lectura o matemàtiques, o en la recuperació d’informació.

Una metaanàlisi recent d’estudis que se centren en l’avaluació formativa als centres educatius indica que els beneficis poden ser més modests, i suggereix que s’hi pot aconseguir una millora d’uns tres mesos de progrés addicional en els centres educatius, o de quasi quatre mesos si el plantejament compta amb el suport del desenvolupament professional.

No obstant això, algunes àrees del currículum poden beneficiar-se més del feedback que d’altres. Una metaanàlisi recent de l’impacte de l’avaluació formativa per escrit indica que s’hi poden aconseguir guanys de 8 mesos de progrés, cosa que resulta estar més en línia amb altres investigacions sobre el feedback.

Cost

Les despeses de proporcionar feedback més eficaç no són elevades. Malgrat tot, és probable que calgui un desenvolupament professional continu per millorar la pràctica, cosa que implica consultes i avaluacions actives. En general, les despeses es consideren molt baixes.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Proporcionar feedback eficaç és tot un repte. Els resultats de les investigacions més àmplies poden ajudar a implementar-les bé. El feedback eficaç tendeix a: ser específic, precís i clar (per exemple, “Ho has fet bé perquè...” en lloc de solament “correcte”); comparar el que l’alumnat ha fet bé amb el que ha fet malament amb anterioritat (per exemple, “Veig que t’has centrat en millorar X, ja que està molt millor que el darrer cop…”); animar i recompensar els esforços addicionals; donar-se amb moderació perquè sigui significatiu; proporcionar orientació específica sobre com millorar i no només dir a l’alumnat quan s’equivoca; estar recolzat per un desenvolupament professional eficaç per al professorat.

  2. Les investigacions més àmplies suggereixen que el feedback hauria de ser sobre tasques complexes o reptadores, o sobre objectius, ja que és probable que emfatitzi la importància de l’esforç i la perseverança, a més d’estar millor valorat per l’alumnat.

  3. El feedback pot procedir de la resta d’alumnat o dels adults (veure tutories entre iguals).

  4. S’han considerat els reptes d’implementar feedback de forma eficaç i sistemàtica en el centre?

  5. Quins aspectes del desenvolupament professional podrien ser necessaris per aplicar el feedback amb èxit al centre?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?