Descripció

La idea sobre la qual es recolzen els estils d’aprenentatge és que tots els individus tenen una metodologia o un estil d’aprenentatge concret. La teoria és que, per tant, l’aprenentatge serà més eficaç o més eficient si s’ensenya l’alumnat utilitzant aquest estil o metodologia específic que s’ha identificat com a estil d’aprenentatge propi.

Per exemple, a l’alumnat classificat dintre del grup d’aquells que tenen un estil d’aprenentatge basat en la “comprensió oral” se’l podria ensenyar millor mitjançant la narració i el debat que amb els exercicis tradicionals escrits.

Quina eficàcia té?

Hi ha molt poques evidències de que existeixi un conjunt coherent d’“estils” que es pugui utilitzar de manera fiable per identificar les diferències genuïnes entre les necessitats d’aprenentatge dels joves i les evidències suggereixen que no és útil assignar grups o categories als alumnes en funció d’un suposat estil d’aprenentatge.

En general, les evidències mostren una repercussió mitjana de dos mesos de progrés en les intervencions en l’estil d’aprenentatge. Malgrat tot, tenint en compte les limitades evidències de l’existència d’“estils d’aprenentatge”, és raonable concloure que aquests progressos poden ser el resultat de que l’alumnat assumeixi la responsabilitat del seu propi aprenentatge (consultar metacognició) o de que el professorat utilitzi una gamma més amplia d’activitats per impartir el mateix contingut, en lloc de ser el resultat de diferents estils d’aprenentatge.

Les preferències d’aprenentatge canvien en diferents situacions i amb el pas del temps, i existeixen algunes evidències de que la preferència cognitiva i el tipus de tasca poden estar relacionades (per exemple, la visualització és particularment valuosa per algunes àrees de les matemàtiques). No obstant això, els estudis en els quals les activitats d’ensenyament es dirigeixen a alumnes concrets en funció d’un “estil” d’aprenentatge no han demostrat de manera convincent cap benefici important, en especial per a l’alumnat de baix rendiment. La repercussió registrada és, en general, baixa o negativa.

La manca de repercussió dels estils d’aprenentatge ha estat documentada a totes les etapes d’ensenyament, però és especialment important no etiquetar els alumnes de primària o fer-los creure que la falta d’èxit es deu al seu estil d’aprenentatge.

Efectivitat

En general, el panorama és coherent, malgrat que la investigació rigorosa és limitada. En una sèrie d'estudis s’han demostrat les evidències de la manca de repercussió (i, en alguns casos, l’efecte perjudicial) d’utilitzar metodologies basades en estils d’aprenentatge.

La manca de validesa i fiabilitat de les proves dels estils d’aprenentatge també ha sigut objecte de diversos estudis

Cost

Les despeses són molt baixes i normalment suposen la preparació d’una gamma i una varietat de materials d’ensenyament i d’aprenentatge més àmplies, malgrat que algunes de les proves dels estils d’aprenentatge disponibles s’han de comprar.

És important conèixer les limitacions d’aquestes proves, donada la falta d’evidències sobre l’existència d’estils d’aprenentatge explicada anteriorment.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. És molt poc provable que els alumnes tinguin un únic estil d’aprenentatge, de manera que restringir l’alumnat a activitats que s’hi ajustin a les seves preferències pot ser perjudicial per al seu progrés. Això és especialment cert en el cas dels alumnes més joves de les escoles d’educació primària, ja que les seves preferències i les metodologies d’aprenentatge segueixen sent molt flexibles.

  2. Etiquetar l’alumnat en un tipus concret d’estudiants és provable que soscavi la seva creença de que poden tenir èxit a través de l’esforç i que això els serveixi d’excusa front el fracàs.

  3. Sembla més prometedor centrar-se en altres aspectes de la motivació perquè els alumnes es comprometin amb les activitats d’aprenentatge.

  4. No hi ha dubte que sembla ser beneficiós tenir diferents representacions d’idees en desenvolupar la comprensió, però això no demostra que cadascun dels estudiants tingui un estil d’aprenentatge.

  5. Com es pot fomentar que l’alumnat assumeixi la responsabilitat d’identificar com pot tenir èxit en el seu aprenentatge i desenvolupar les seves pròpies estratègies i metodologies perquè funcionin?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?