Descripció

L’entorn construït és el centre educatiu i les condicions físiques d’aquest. Les intervencions relacionades inclouen traslladar-se a un nou centre educatiu i millorar el disseny, la qualitat de l’aire, el soroll, la llum o la temperatura d’un edifici o una aula que ja existeix.

Quina eficàcia té?

En general, és poc probable que els canvis a l’entorn construït dels centres educatius tinguin efectes directes sobre l’aprenentatge, excepte en les situacions extremes: l’impacte és mínim quan s’assoleixen els nivells mínims adequats de construcció.

Traslladar-se a un nou edifici podria ser una part eficaç d’un canvi total a un centre que busca millorar el comportament i establir noves normes (similar a introduir o canviar l’uniforme escolar), però no hi ha proves que els edificis nous o certs aspectes de l’arquitectura millorin l’aprenentatge de forma directa. Quan s’utilitza un edifici nou com a catalitzador del canvi, hi ha investigacions que indiquen que la participació del professorat i de la resta del personal en el disseny o en tot el procés els ajuda a assumir la responsabilitat dels entorns d’aprenentatge i a canviar el seu comportament segons es van adaptant al nou espai.

La majoria de factors individuals de l’entorn físic mostren una relació amb l’aprenentatge només en situacions extremes. Si els nivells de soroll són molt elevats (com ara sota la trajectòria de vol d’un aeroport), pot haver-hi un efecte perjudicial mesurable sobre l’aprenentatge. Les condicions meteorològiques molt caloroses (en especial per sobre els 30 °C) i molt humides poden provocar pèrdua de la concentració i somnolència. Uns nivells lluminosos baixos poden suposar un impediment per a la lectura i l’escriptura, però sembla que la il·luminació als centres educatius sol ser l’adequada.

Les evidències suggereixen que una baixa qualitat de l’aire a l’interior té un impacte negatiu en el rendiment (reducció del reconeixement de paraules en un 15 % en un estudi). La baixa qualitat de l’aire pot estar deguda a l’acumulació de diòxid de carboni en classes amb una mala ventilació.

Efectivitat

En general, les investigacions sobre l’impacte que l’entorn construït té sobre l’aprenentatge són dèbils, i es basen principalment en estudis correlacionals o en conclusions d’investigacions mediambientals més àmplies. Hi ha molt pocs dissenys experimentals rigorosos i això fa que sigui complicat establir afirmacions causals sobre l’impacte dels canvis físics.

Cost

És molt complicat calcular les despeses dels canvis a l’entorn construït, ja que solen ser una inversió de capital i no una part recurrent del pressupost d’un centre. Malgrat que construir un nou centre d’educació secundària suposa una inversió considerable, vàries generacions d’alumnes en faran ús.

Millorar la qualitat de l’aire es pot portar a terme de manera relativament econòmica, amb una millor ventilació i filtrat, i utilitzant deshumidificadors quan sigui necessari. En general, les despeses es consideren baixes.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. La majoria dels factors mediambientals tenen impacte en les aules només en situacions extremes.

  2. És probable que la qualitat de l’aire sigui el factor més significatiu que afecti a l’aprenentatge, en particular si hi ha una mala ventilació o els nivells de pols i d’altres substàncies contaminants són alts.

  3. Els alts nivells de soroll extern també poden tenir un efecte negatiu en el rendiment de l’alumnat.

  4. Quan hi ha un entorn d’aprenentatge nou, es presenta una oportunitat per canviar les expectatives i el comportament de l’alumnat, però és poc probable que aquest tingui un impacte directe en l’aprenentatge si no es produeixen altres canvis. Com es podria aprofitar un nou entorn per aconseguir millores a les expectatives i les actituds?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?