Descripció

Les estratègies de comprensió lectora se centren en la comprensió d’un text escrit per part del lector o lectora. S’ensenya l’alumnat una sèrie de tècniques que els permet comprendre el significat del que està llegint. Aquestes poden incloure: inferir el significat a partir del context; resumir o identificar punts clau; utilitzar esquemes gràfics o semàntics; desenvolupar estratègies de reflexió; i supervisar la seva pròpia comprensió i identificar les dificultats per si mateix (veure també metacognició i autorregulació).

Quina eficàcia té?

De mitjana, les metodologies de comprensió lectora suposen un progrés addicional de sis mesos. Les metodologies de comprensió lectora que tenen èxit permeten adaptar rigorosament les activitats a les capacitats lectores de l’alumnat, i inclouen activitats i texts que ofereixen una dificultat eficaç, però no aclaparadora.

La majoria de metodologies poden ser útils si es combinen amb tècniques d’aprenentatge col·laboratiu i fonètica per desenvolupar les habilitats lectores. És probable que l’ús de certes tècniques, com ara els esquemes gràfics i cridar l’atenció de l’alumnat sobre les característiques del text, sigui particularment útil a l’hora de llegir texts expositius o informatius.

Hi ha certs indicadors del fet que les metodologies de tutorització per ordinador poden millorar la comprensió lectora (malgrat que les evidències són menys sòlides en aquesta àrea), en especial si se centren en el desenvolupament d’estratègies i habilitats d’autoqüestionament.

Les conclusions comparatives indiquen que, en general, les metodologies de comprensió lectora semblen ser més eficaces que les de fonètica o llenguatge oral per alumnes de final de primària i secundària, tant a curt com a llarg termini. Malgrat tot, és probable que ajudar els lectors que tenen més dificultats requereixi un esforç combinat durant tot el pla d’estudis i una combinació de metodologies. No hi ha cap estratègia en particular que s’hagi de veure com la panacea, i el diagnòstic rigorós dels motius pels quals un estudiant té dificultats hauria de ser la base de les estratègies d’intervenció.

Efectivitat

Hi ha moltes evidències en aquesta àrea, procedents d’una sèrie d’estudis portats a terme durant els darrers 30 anys, la majoria dels quals procedeixen els EUA i se centren en alumnes d’entre 8 i 18 anys que es queden enrere respecte del la resta o tenen dificultats amb la lectura.

Cost

Les despeses que suposen els recursos i la formació professional necessària per portar a terme estratègies de comprensió lectora es consideren molt baixes. Les evidències demostren que les metodologies de comprensió lectora han d’adaptar-se a les capacitats concretes de l’alumnat, de manera que és important que el professorat rebi un desenvolupament professional que els permeti fer diagnòstics de forma eficient, així com formació sobre la utilització de tècniques i materials específics.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Una qüestió clau per al professorat és identificar el nivell de dificultat necessari de les activitats de comprensió perquè l’alumnat ampliï les seves capacitats lectores. Com es garantirà que els texts que s’utilitzen suposen una exigència eficaç?

  2. El diagnòstic eficaç de les dificultats lectores és important per identificar les possibles solucions, en particular per als lectors i lectores més majors amb dificultats. L’alumnat pot tenir dificultats a l’hora de descodificar les paraules, entendre l’estructura del llenguatge que s’utilitza o comprendre vocabulari concret, que pot ser específic d’una assignatura. Quines tècniques s’utilitzaran per identificar les necessitats concretes de l’alumnat?

  3. És possible que comptar amb una gamma àmplia d’estratègies i metodologies tingui èxit, però s’ha d’ensenyar de forma explícita i sistemàtica. Què s’està fent per identificar les estratègies que satisfaran les necessitats de l’alumnat i com es reforçaran?

  4. Com es pot centrar l’atenció de l’alumnat en el desenvolupament d’estratègies de comprensió que es puguin aplicar de forma més àmplia?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?