Descripció

La ciència escolar és la ciència que es fa a l'escola, i com a tal, adopta enfocaments molt diversos en funció dels tipus concrets d'activitats que els mestres duen a terme a l'aula, en les unitats didàctiques que planifiquen i implementen.

Tot i que és bo que hi hagi una diversitat de maneres de fer ciència a l'escola, també és cert que la ciència escolar no sempre és ciència. Això és important tenir-ho en compte, perquè és sobretot a l'escola on els infants van formant la seva comprensió sobre què és la ciència i com es genera el coneixement científic, i ara mateix aquests dos coneixements es consideren clau en l'adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Com tota la sèrie de recursos adreçats als mestres del projecte Investiguem a primària, aquest recurs consta d'una primera part en què, a través d'una breu activitat interactiva, es convida el mestre a pensar sobre dos possibles models de ciència escolar. A partir d'aquí, es presenta una proposta de com podria ser la ciència escolar a primària, fonamentada en el coneixement que s'ha generat els darrers anys en l'àmbit de la didàctica de les ciències.

Objectius

  • Identificar el propi model de ciència escolar.

  • Reflexionar sobre com podria ser la ciència escolar a primària.

Competències

Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia

 

Competència aprendre a aprendre

 

 

Materials i descàrregues

DESCARREGAR TOT

ALTRA INFORMACIÓ DIDÀCTICA

El coneixement sobre la naturalesa de l'activitat científica forma part del coneixement didàctic dels mestres per a l'ensenyament de les ciències, perquè les concepcions que els mestres tenen sobre l'activitat científica són un dels factors principals que en condicionen la pràctica a l'aula.

Tal com es planteja al recurs, la gran finalitat de la ciència és comprendre els fenòmens que ens envolten, i els infants de primària comparteixen aquesta finalitat perquè també volen donar sentit als fenòmens del seu entorn (el dia i la nit, les estacions, el comportament dels animals, el creixement de les plantes, etc.). Des d'un enfocament competencial, l'aprenentatge de les ciències no es pot limitar a rebre informació factual o a acumular definicions de conceptes, sinó que ha de permetre el desenvolupament de la capacitat de raonament científic dels infants, tal com assenyala l'ordenació curricular actualment vigent quan fa referència a la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Aquest objectiu sembla difícil d'assolir si no s'implica els alumnes de manera continuada en les diverses pràctiques que constitueixen l'activitat científica. En aquest sentit, totes les pràctiques científiques citades al recurs es consideren constituents bàsics i imprescindibles de l'activitat científica escolar a primària, i aquesta afirmació l'avalen les aportacions recents de la investigació tant en didàctica de les ciències com en psicologia del desenvolupament cognitiu (vegeu Recomanacions bibliogràfiques al material relacionat).

Més enllà de les aportacions que aquest recurs pugui fer al coneixement didàctic particular de cada mestre, considerem que també pot ser útil per promoure la reflexió sobre quin tipus d'activitat científica escolar realment s'està plantejant als alumnes. Per això, al material relacionat s'ofereix una graella d'autoavaluació que permetrà avaluar d'una manera ràpida el model de ciència escolar que predomina a l'escola. Si es vol fer servir aquesta eina més a fons, us recomanem que consulteu tots els altres recursos específicament adreçats als mestres del projecte Investiguem a primària, perquè us permetran construir un significat més precís per a cadascuna de les pràctiques científiques citades.

VOLS QUE T'AVISEM DE RECURSOS SIMILARS?

-/5

Valoració mitjana global

Basat en 0 valoracions

HAS PARTICIPAT?