Descripció

Les intervencions que se centren en l’aprenentatge social i emocional pretenen millorar la interacció de l’alumnat entre si i l’autogestió de les emocions, en lloc de centrar-se directament en els elements acadèmics o cognitius de l’aprenentatge. Les intervencions en l’aprenentatge social i emocional poden centrar-se en les maneres en què l’estudiantat treballa (i col·labora) amb la resta d’alumnat, el professorat, la família o la comunitat.

Es poden identificar tres categories principals d’intervencions sobre l’aprenentatge social i emocional:

  • Programes universals que solen tenir lloc a l’aula.

  • Programes més especialitzats dirigits a estudiants amb necessitats socials o emocionals particulars.

  • Metodologies centrades en l’escola per desenvolupar uns valors escolars positius, l’objectiu dels quals també és promoure un compromís més gran amb el procés d’aprenentatge.

Quina eficàcia té?

En general, les intervencions sobre l’aprenentatge social i emocional tenen un impacte identificable i valuós en les actituds cap a l’aprenentatge i les relacions socials al centre educatiu. També tenen, en general, un impacte mitjà de quatre mesos de progrés addicional sobre el rendiment.

Malgrat que les intervencions sobre l’aprenentatge social i emocional quasi sempre es conceben per millorar els resultats emocionals o actitudinals, no totes les intervencions són igualment eficaces per augmentar el rendiment. Sembla ser que hi ha més millores quan les metodologies d’aprenentatge social i emocional s’inclouen a les rutines de la pràctica educativa i van acompanyades de desenvolupament professional i formació del personal. A més, sembla que la implementació del programa i el grau de compromís del professorat cap a la metodologia són importants.

S’ha demostrat que les metodologies d’aprenentatge social i emocional són eficaces en centres d’educació primària i secundària, i en entorns precoços.

Efectivitat

Hi ha moltes investigacions internacionals en aquesta àrea, incloses una sèrie de metaanàlisis, malgrat que s’han portat a terme més estudis en centres d’educació primària que de secundària, i hi ha més estudis que han avaluat l’impacte de l’alumnat amb desavantatges i un rendiment més baix.

Cost

La inversió principal d’implementar una metodologia completa d’aprenentatge social i emocional serà la despesa del desenvolupament professional. Tenint en compte que és probable que els programes específics siguin molt més cars, la despesa general mitjana es considera moderada.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’ entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. Com es vincularà l’ensenyament d’habilitats socials i emocionals amb el context acadèmic?

  2. Com es proporcionarà un desenvolupament professional adequat al professorat i altres professionals del centre per recolzar de forma eficaç les metodologies d’aprenentatge social i emocional?

  3. Com es garantirà que el personal de suport aplica de forma sistemàtica els aspectes de l’aprenentatge social i emocional de forma més àmplia al centre i els inclou a la rutina de pràctiques dels centres educatius?

  4. Com es dirigirà de forma sensible les metodologies socials i emocionals perquè se’n beneficiï l’alumnat en risc o vulnerable?

  5. L’impacte sobre el rendiment en els aspectes socials i emocionals de l’aprenentatge no és sistemàtic, per tant, és important avaluar l’impacte de totes les iniciatives. S’ha considerat com es farà?

VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?