Descripció

L’aprenentatge col·laboratiu (o cooperatiu) implica que l’alumnat treballi conjuntament en activitats o tasques d’aprenentatge en un grup suficientment reduït perquè tots participin en la consecució d’un objectiu comú preestablert de manera clara. L’alumnat que forma part del grup pot treballar en tasques separades per contribuir a un resultat global i comú, o treballar conjuntament en una tasca compartida.

Algunes pràctiques d’aprenentatge col·laboratiu estableixen equips o grups amb capacitats mixtes perquè treballin competint entre si amb l’objectiu de fomentar una col·laboració més eficaç. Hi ha una àmplia varietat d’estratègies per a l’aprenentatge col·laboratiu o cooperatiu que impliquen diferents tipus d’organització i de tasques. Les tutories entre iguals també es poden considerar un tipus d’aprenentatge col·laboratiu, però s’analitzen de forma independent al Toolkit.

Quina eficàcia té?

L’impacte de les metodologies col·laboratives en l’aprenentatge és sempre positiu. No obstant això, la magnitud d’aquest varia, per la qual cosa és fonamental entendre’n bé els detalls. Un aprenentatge col·laboratiu eficaç requereix molt més que fer seure els alumnes junts i demanar-los que treballin en grup; les metodologies estructurades amb tasques ben dissenyades aporten els màxims beneficis d’aprenentatge.

Hi ha certes evidències del fet que la col·laboració es pot complementar amb la competència entre grups, però no sempre és necessari, i pot provocar que l’alumnat se centri en la competència en lloc de fer-ho en l’aprenentatge que pretén complementar. Les metodologies que fomenten la conversa i la interacció entre l’estudiantat acostumen a aportar els majors beneficis.

Efectivitat

Durant quaranta anys, diverses revisions sistemàtiques i metanàlisis han aportat evidències sòlides sobre els beneficis de l’aprenentatge col·laboratiu. A més de les evidències directes obtingudes en les investigacions fetes sobre metodologies col·laboratives, també hi ha evidències indirectes que han indicat que la col·laboració pot augmentar l’eficàcia d’altres estratègies, com en el cas de l’aprenentatge per al domini o la tecnologia digital.

L’aprenentatge col·laboratiu sembla que funciona bé per a totes les edats si les activitats s’estructuren adequadament a les capacitats de l’alumnat, i se n’han observat evidències positives en tot el pla d’estudis. No s’han avaluat totes les metodologies específiques d’aprenentatge col·laboratiu adoptades pels centres, per la qual cosa és important avaluar qualsevol nova iniciativa que sorgeixi en aquesta àrea.

Cost

En general, les despeses es consideren molt baixes. Es recomana la formació contínua del professorat.

Què es deu tenir en compte?

Abans d’implementar aquesta estratègia a l’entorn educatiu, cal tenir en compte que:

  1. L’alumnat necessita suport i pràctica per treballar de forma conjunta, no ocorre perquè sí.


  2. Les tasques s’han de dissenyar amb cura perquè el treball en equip sigui eficaç i eficient, si no, potser hi ha estudiants que mirin de treballar pel seu compte.


  3. Es pot utilitzar la competitivitat entre grups per fomentar el treball en equip de l’alumnat d’una manera més eficaç. No obstant això, atorgar una importància excessiva a la competitivitat pot ocasionar que l’alumnat se centri a guanyar en lloc de fer-ho a obtenir resultats satisfactoris en l’aprenentatge.

  4. És especialment important animar l’alumnat amb un rendiment més baix perquè parli i expressi idees en tasques col·laboratives per garantir que se’n beneficiï al màxim.

  5. S’ha plantejat quin desenvolupament professional cal per promoure l’ús eficaç d’aquestes metodologies?


VOLS QUE T'AVISEM D'EVIDÈNCIES SIMILARS?