Apèndix tècnic

Definició

Les tutories entre iguals inclouen una sèrie de metodologies en les quals l’estudiantat treballa per parelles o en grups reduïts per proporcionar-se suport pedagògic explícit. Hi ha dos tipus principals de tutories entre iguals: alumnes de la mateixa edat i d’edats diferents. En les tutories entre iguals de diferents edats, l’alumnat més major assumeix el rol de tutor o tutora i se l’emparella amb alumnat més jove. També hi ha una sèrie de metodologies amb alumnes de la mateixa edat, com ara l’aprenentatge assistit entre iguals o l’ensenyament recíproc, on l’estudiantat alterna entre el rol de tutor o tutora i el de tutoritzat o tutoritzada. La característica comuna de totes aquestes metodologies és que l’alumnat assumeix la responsabilitat dels aspectes de l’ensenyament i de l’avaluació de l’èxit dels seus iguals.

En la majoria de metodologies de tutories entre iguals, s’ensenya l’estudiantat com assumir de forma eficaç els seus rols, normalment amb aspectes específics i estructurats d’una interacció (com ara aprendre els tipus de preguntes en tutories entre iguals recíproques o utilitzar paraules clau o preguntes específiques en tutories entre iguals de diverses edats).

A l’avaluació entre iguals intervenen estudiants d’edats iguals o diferents que proporcionen feedback sobre el rendiment acadèmic de varies formes, com ara reforçant o corregint aspectes de l’aprenentatge. En els casos en què això inclou un rol de professorat per ajudar a que l’estudiantat que rep l’ajuda actuï en aquest feedback, els estudis s’han d’incloure com a tutories entre iguals. En cas que l’avaluació entre iguals es porti a terme només amb qualificacions, en especial si l’objectiu és desenvolupar els coneixements dels assessors i assessores sobre els criteris de qualificació sense ajudar l’alumnat a millorar, aquesta no s’hi inclourà.

Les tutories entre iguals estan relacionades amb altres articles del Toolkit. Es poden concebre com una forma d’aprenentatge col·laboratiu i part d’una gamma més àmplia d’estratègies, descrites de vegades com un aprenentatge meditat entre iguals. Malgrat tot, al Toolkit considerem que les activitats col·laboratives (i l’aprenentatge cooperatiu) són activitats en les quals l’estudiantat té un objectiu comú. Aquestes poden ser una tasca cooperativa on els membres del grup s’encarreguen de parts diferents de la tasca, però contribueixen a un resultat general comú (com ara assumir la responsabilitat de diferents aspectes d’una presentació), o una tasca compartida on els membres del grup treballen conjuntament durant tota l’activitat (com ara escriure un article o un informe de forma conjunta).

En les tutories entre iguals, per contra, hi ha un ensenyament explícit i un rol d’avaluació, així com similituds amb les metodologies metacognitives. Sovint es creu que el tutor o la tutora millora gràcies al desenvolupament de la seva consciència metacognitiva i les millores en la seva capacitat de regular el propi aprenentatge. Malgrat tot, normalment això està implícit i, per tant, es pot diferenciar de la docència i l’aplicació d’estratègies metacognitives i d’autorregulació. En les tutories entre iguals, l’alumnat tutoritzat rep feedback directe per part del tutor o tutora sobre el que està aprenent; i aquest és un component integral de la metodologia.

Termes de cerca: tutories entre iguals; aprenentatge assistit entre iguals, docència entre iguals, instruccions entre iguals, suport entre iguals, iguals, participació dels iguals, estratègies d’aprenentatge assistit entre iguals, tutories recíproques, ensenyament recíproc

Puntuació de l'evidència

En general, les evidències es valoren com a nombroses. El resum inclou nou metaanàlisis, quatre de les quals s’han dut a terme els últims deu anys. Els efectes combinats d’aquestes síntesi van del 0,33 al 1,05 (una gama de vora tres quartes parts de la desviació estàndard), de manera que no suposen una estimació coherent de l’efecte.

Aquesta variació no s’explica de forma sistemàtica per l’enfocament variable dels estudis o per altres anàlisis dels moderadors. Hi ha una sèrie de metaanàlisis que inclouen alguns estudis experimentals o quasiexperimentals que no estan ben controlats. A més, no tots els efectes s’han ajustat de forma apropiada a l’agrupació. Un estudi únic recent no ha reproduït aquests efectes metaanalítics.

Informació cost addicional

La inversió principal d’implementar tutories entre iguals serà la despesa del desenvolupament professional i d’introduir els materials apropiats del pla d’estudis. Les despeses per alumne es consideren molt baixes.