Apèndix tècnic

Definició

Les intervencions en l’expressió oral són metodologies que inclouen l’ús de la llengua parlada i la interacció verbal a l’aula. Les metodologies d’expressió oral inclouen: lectura en veu alta i debats sobre llibres amb alumnat més jove; ampliació explícita del vocabulari oral de l’alumnat; ús de preguntes estructurades per desenvolupar la comprensió lectora; i metodologies que se centren en el diàleg i la interacció eficaces en relació amb resultats d’aprenentatge concrets.

Termes de cerca: intervencions en l’expressió oral; lectura dialògica/interactiva; lectura conjunta de llibres; expressió i comprensió orals; habilitats comunicatives; parlar per escriure

Puntuació de l'evidència

Hi ha onze metaanàlisis, que demostren resultats positius sistemàtics en alumnes més joves, més majors i amb desavantatges. La base empírica inclou una sèrie d’estudis d’alta qualitat a centres educatius del Regne Unit.

També seria útil disposar d’evidències addicionals sobre l’adaptació de programes o metodologies específiques a les necessitats concretes de l’alumnat, tant per edat o per nivell de rendiment. En general, les evidències es valoren com a nombroses.

Informació cost addicional

En general, les despeses es consideren molt baixes. La inversió financera directa es limita als recursos addicionals, com ara llibres per comentar, i al desenvolupament professional del professorat, que és probable que millori els beneficis sobre l’aprenentatge.

Segons una sèrie d’avaluacions recents portades a terme al Regne Unit, les despeses anuals per alumne oscil·len entre molt baixes i moderades, en funció de si les despeses de personal són addicionals o les assumeix el centre. Les intervencions amb alumnat molt jove tendeixen a suposar despeses substancialment majors.