Apèndix tècnic

Definició

El feedback és informació que es dona al professorat o a l’alumnat sobre el rendiment d’aquest en relació als objectius o resultats d’aprenentatge, i hauria de tenir com a objectiu millorar l’aprenentatge de l’alumnat (i ser capaç d’aconseguir-ho). El feedback redirigeix o reorienta tant les accions del professorat com les de l’alumnat per assolir un objectiu, alineant l’esforç i l’activitat amb un resultat. Pot ser sobre el resultat final de l’activitat, el procés d’aquesta, la gestió que l’estudiant fa del seu aprenentatge o autoregulació, o de forma individual per a l’alumnat. Aquest feedback pot ser oral o escrit, o es pot donar mitjançant proves o tecnologia digital. Pot procedir del professorat o d’alguna persona que hi assumeix aquest rol, o del propi alumnat.

Termes de cerca: feedback; avaluació formativa; avaluació per a l’ensenyament; intervencions sobre el feedback; feedback correctiu.

Puntuació de l'evidència

Hi ha set metaanàlisis sobre feedback i intervencions que han demostrat tenir, de mitjana, efectes alts sobre l’aprenentatge i el rendiment acadèmic de forma sistemàtica. Només dues d’aquestes s’han portat a terme en els darrers 10 anys. La majoria dels estudis inclosos són estudis a escala petita sobre psicologia que demostren els principis teòrics, però que són complicats de traslladar a la pràctica educativa.

Els estudis educatius a escala més gran tendeixen a tenir efectes més baixos. Les metaanàlisis inclouen una gamma molt àmplia d’efectes. En general, les evidències es valoren com a moderades.

Informació cost addicional

Les despeses de proporcionar feedback més eficaç no són elevades. Malgrat tot, és probable que calgui un desenvolupament professional continu per millorar la pràctica, cosa que implica consultes i avaluacions actives.

En general, les despeses es consideren molt baixes.