Apèndix tècnic

Definició

Els termes “agrupament per nivells dins les classes” i “agrupament per nivells entre les classes” s’utilitzen per descriure una sèrie de plantejaments pels quals s’agrupa de forma sistemàtica l’alumnat amb nivells similars de rendiment actual per impartir-los classe.

L’“agrupament per nivells dins les classes” normalment significa ajuntar en classes l’alumnat d’un curs determinat per impartir assignatures específiques, com ara matemàtiques i llengua, però no per a tot el pla d'estudis.

L’“agrupament per nivells entre les classes” (streaming en anglès) normalment significa agrupar l’alumnat en classes per a totes o la majoria de les assignatures, de forma que un alumne o alumna sempre estarà en el mateix grup en totes les assignatures.

De vegades, l’estudiantat que es troba en diferents agrupaments per nivells dins les classes o per nivells entre les classes segueix plans d’estudis diferents, en especial quan es disposa de diverses proves nacionals, diversos nivells d’examen o diversos tipus de qualificacions acadèmiques i vocacionals.

En alguns estudis, com ara el de Slavin 1987, l’agrupament en classes segons les capacitats es descriu com a “reagrupament”.

L’agrupament per nivells dins les classes i per nivells entre les classes es combina en aquest article del Toolkit perquè aquestes pràctiques solen combinar-se en les anàlisis empíriques sobre l’agrupament segons el rendiment. Ambdues metodologies inclouen l’agrupament periòdic i coherent d’alumnes en classes en funció del seu rendiment.

Hi ha altres formes d’agrupament, que no s’han inclòs en aquest article del Toolkit i que també utilitzen el rendiment acadèmic actual per organitzar l’alumnat.

Agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula: l’alumnat amb nivells similars de rendiment s’agrupa, per exemple, en taules específiques, però tots tenen el professorat i el personal de suport habituals i, normalment, segueixen tots el mateix pla d’estudis.

Agrupament d’alumnat de diverses edats: s’agrupa per a certes sessions (normalment lectura i matemàtiques) estudiants de diferents edats amb un nivell de rendiment similar, que després tornen amb l’alumnat de la seva edat per a la resta de sessions.

Alumnat superdotat: l’alumnat amb un rendiment elevat rep la docència en grups o classes separades.

Acceleració: l’estudiant que es considera que té habilitats excepcionals rep classes separades amb un pla d’estudis diferent (o el mateix pla d’estudis, però a un ritme més ràpid) o se’l posa amb l’alumnat més major per rebre uns estudis més avançats.

El Toolkit té un article independent sobre Agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula. Normalment, l’agrupament d’alumnat de diverses edats, l’alumnat superdotat i l’acceleració no apareixen al Toolkit.

Malgrat que, de vegades, aquestes pràctiques es coneixen com “agrupament per competències”, aquí ens referim a “rendiment” i no a “competència”, ja que els centres educatius solen mesurar el rendiment actual per agrupar l’alumnat, en lloc de les competències.

Termes de cerca: agrupament per capacitats, agrupament per nivells dins les classes, agrupament per nivells entre les classes, seguiment, grups homogenis/heterogenis, reagrupament, (alumnat superdotat, agrupament per classes en funció de les capacitats)

Nota: es va portar a terme una cerca combinada dels articles “Agrupament per nivells dins les classes o per nivells entre les classes” i “Agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula”. Després, es van aplicar diferents criteris d’inclusió per identificar la informació rellevant de cadascun dels articles, ja que alguns estudis contenien dades sobre agrupament per nivells dins les classes o per nivells entre les classes, sobre agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula o sobre ambdós. Els parèntesi indiquen els termes de cerca que són menys rellevants per aquest tema. Es pot consultar el manual del Toolkit per obtenir més informació sobre els procediments de cerca i inclusió.

Puntuació de l'evidència

Hi ha sis metaanàlisis d’estudis sobre agrupament per nivells dins les classes o per nivells entre les classes inclosos a l’anàlisi d’aquest tema, tenint en compte els duplicats, cosa que suggereix que, en general, l’agrupament per nivells dins les classes o per nivells entre les classes tenen un efecte negatiu reduït. Malgrat que hi ha certa variació en funció dels mètodes i del disseny de la investigació, les conclusions sobre l’impacte de l’agrupament per capacitats són relativament coherents.

La majoria de les metaanàlisis no presenten risc de biaix, proves d’heterogeneïtat o avaluen l’impacte de les característiques metodològiques, com ara els efectes del disseny de la investigació o la mida de la mostra. Només s’ha portat a terme una metaanàlisi en els darrers deu anys. La majoria dels dissenys dels estudis inclosos tenen una inferència causal limitada.

La majoria de les evidències experimentals procedeixen dels EUA i hi ha pocs estudis experimentals rigorosos d’altres països.

En general, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

L’agrupament per nivells dins les classes o per nivells entre les classes són estratègies organitzatives que tenen poques despeses associades. És possible que calgui fer despeses addicionals si aquests agrupaments resulten en un major nombre de classes o si calen més recursos per a grups diferents.

En general, es considera que les despeses són molt baixes.