Apèndix tècnic

Definició

L’agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula implica l’organització de l’alumnat als seus grups habituals per realitzar activitats o tractar temes concrets, com ara l’alfabetització. L’alumnat amb nivells similars de rendiment s’agrupa, per exemple, en taules específiques, però tots tenen el professorat i el personal de suport habituals i, normalment, segueixen tots el mateix pla d’estudis.

L’objectiu d’aquest tipus d’agrupament és adaptar les tasques, les activitats i el suport a les capacitats actuals de l’alumnat, de forma que el nivell d’exigència al qual s’enfronten sigui adequat.

Hi ha altres formes d’agrupament, que no s’han inclòs en aquest article del Toolkit i que també utilitzen el rendiment acadèmic actual per organitzar l’alumnat.

Agrupament per nivells dins de les classes: fer grups d’alumnat d’un curs determinat en funció del rendiment per assignatures específiques, com ara matemàtiques i llengua, però no per a tot el pla d'estudis.

Agrupament per nivells entre les classes (streaming en anglès): l’alumnat és agrupat en classes en funció del seu rendiment per a totes o la majoria de les assignatures, de forma que un alumne o alumna sempre estarà en el mateix grup en totes les assignatures.

Agrupament d’alumnat de diverses edats: s’agrupa per a certes sessions (normalment lectura i matemàtiques) estudiants de diferents edats amb un nivell de rendiment similar, que després tornen amb l’alumnat de la seva edat per a la resta de sessions.

Alumnat superdotat o amb altes capacitats: l’alumnat amb un rendiment elevat rep la docència en grups o classes separades.

Acceleració: l’estudiantat que es consideri que té habilitats excepcionals rep classes separades amb un pla d’estudis diferent (o el mateix pla d’estudis, però a un ritme més ràpid) o se’l posa amb l’alumnat més major per rebre uns estudis més avançats.

El Toolkit té un article independent sobre agrupament per nivells dins les classes o entre les classes. Normalment, l’agrupament d’alumnat de diverses edats, l’alumnat superdotat i l’acceleració no apareixen al Toolkit.

Malgrat que, de vegades, aquestes pràctiques es coneixen com “agrupament per capacitats”, aquí ens referim a “rendiment” i no a “capacitat”, ja que els centres educatius solen mesurar el rendiment actual per agrupar l’alumnat, en lloc de les capacitats.

Termes de cerca: agrupament per capacitats, agrupament per classes en funció de les capacitats, grups homogenis/heterogenis, (agrupament per nivells dins de les classes, agrupament per nivells entre les classes, seguiment, reagrupament, alumnat superdotat, alumnat amb altes capacitats).

Nota: es va portar a terme una cerca combinada dels articles “Agrupament per nivells dins de les classes o per nivells entre les classes” i “Agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula”. Després, es van aplicar diferents criteris d’inclusió per identificar la informació rellevant de cadascun dels articles, ja que alguns estudis contenien dades sobre agrupament per nivells dins de les classes o per nivells entre les classes, sobre agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula o sobre ambdós. Els parèntesi indiquen els termes de cerca que són menys rellevants per aquest tema. Consulti el manual del Toolkit per obtenir més informació sobre els procediments de cerca i inclusió.

Puntuació de l'evidència

Hi ha quatre metaanàlisis d’estudis sobre l’agrupament per classes inclosos a l’anàlisi d’aquest article, tenint en compte els duplicats. Aquestes suggereixen que l’agrupament per nivell de rendiment dintre de l’aula sembla beneficiar l’alumnat amb una mitjana de tres mesos (una mitjana ponderada de 0,21). En general, els efectes combinats d’aquestes metaanàlisis són similars i oscil·len entre 0,12 i 0,32. Només s’ha portat a terme una metaanàlisi en els darrers deu anys. Només dues de les metaanàlisis exploren les variacions en efectes. La majoria dels dissenys dels estudis inclosos tenen una inferència causal limitada.

La major part de les evidències experimentals procedeixen dels EUA i hi ha pocs estudis rigorosos que procedeixin d’altres països.

En general, les evidències es valoren com a limitades.

Informació cost addicional

L’agrupament per rendiment dintre de l’aula té poques despeses associades. Pot ser necessària una despesa extra per proporcionar recursos d’ensenyament addicionals a grups diferents. En general, es considera que les despeses són molt baixes.